STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wiadomości

   

Wiadomości

AKTUALNOŚCI

   


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
25.03.2016

Aktualizacja audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku "A" Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Ks. Bolka 17 w Świebodzicach


ZAWIADOMIENIE
05.09.2014

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ZAWIADAMIA SIĘ że dnia 03 września 2014r. Burmistrz Miasta Świebodzice wydał decyzję nr 4/2014 znak OŚ.6220.8.2014 dla przedsięwzięcia pn: "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57", na podstawie wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Mafa Recykling Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świdnickiej 57 w Świebodzicach.


KOMUNIKAT
14.03.2014

KOMUNIKAT Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.


KOMUNIKAT
08.12.2010

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właściciel i i zarządców obiektów budowlanych


ZAWIADOMIENIE
29.10.2010

zawiadamia się, że dnia 27 października 2010 r. Burmistrz Miasta Świebodzice wydał decyzję nr 5/2010 znak IT.7624.3-6/10 dla przedsiębiorstwa pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Olszańskiej na drogę klasy L 1/2 łączącą drogę wojewódzką nr 374 z drogą powiatową nr 2914D w Świebodzicah. 


Informacja w sprawie wykonania tablicy informacyjnej 
29.01.2010
 

ZAWIADOMIENIE
22.07.2008

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczone zostało opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych uchwałami :...


Ulgi w zakresie podatków i opłat
29.05.2007

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - ROK PODATKOWY 2006 


Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych
25.05.2007

Informujemy, że odbywają się zebrania właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych dotychczas przez ZGM w Świebodzicach. Tematem zebrań jest podjęcie przez właścicieli lokali decyzji w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Zapraszamy zarządców zainteresowanych świadczeniem usługi zarządzania do uczestnictwa w zebraniach w celu prezentacji swojej oferty. Warunki stawiane przez właścicieli lokali ujęte są w ramy umowy, stanwiącej załącznik do uchwały sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporzadzenia aktu notarialnego ponosi zarządca i wspólnota mieszkaniowa po połowie.

W imieniu właścicieli lokali zapraszamy.


Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych
21.05.2007
 1. Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 1 
  - Duże wspólnoty
 2. Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 2 
  - Duże wspólnoty

| więcej ... |

 1. Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 1
  - Małe wspólnoty
 2. Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 2
  - Małe wspólnoty

Aktualizacja 01.06.2007
nastąpiły zmiany w harmonogramach zebrań Wspólnot Mieszkaniowych (wyróżnione kolorem czerwonym), za które przepraszamy.

| więcej ... |


Zebrania właścicieli lokali
18.05.2007
W związku ze zbliżającym się terminem likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świebodzicach, ponownie organizujemy zebrania właścicieli lokali. Spotkania rozpoczną się w dniu 22 maja 2007 r. i będą się odbywać do końca czerwca 2007 r.

Tematem zebrań jest wybór przez właścicieli lokali sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Jednym ze sposobów jest powierzenie zarządzania profesjonalnej firmie lub osobie fizycznej posiadającej licencję zarządcy, w drodze uchwały zaprotokołowanej przez notariusza, który będzie obecny na organizowanych przez ZGM zebraniach.

W przypadku nie dokonania wyboru firmy do zarządzania, osoby będące członkami Zarządu przejmą najpóźniej 30 czerwca 2007 r. protokołem dokumentację wspólnoty w celu kontynuowania zarządzania, gdyż 1 lipca 2007 r. - ZGM przestanie istnieć.

Apelujemy o uczestnictwo w zebraniach, gdyż obowiązkiem właścicieli lokali jest dokonanie wyboru sposobu zarządu nieruchomością wspólną. 
 

  Zapraszamy zainteresowanych oferentów o uczestnictwo w zebraniach 

Decyzja Nadleśnictwa Świdnica
25.01.2007
DECYZJA Nr 2/2007
Nadleśniczego nadleśnictwa Świdnica
Z dniem 25 stycznia 2007 r. z uwaga na bardzo duże zagrożenie życia i zdrowia ludności w związku z występującymi wiatrołami i złomami oraz innymi zagrożeniami, jakie powstały w wyniku huraganu, wprowadzam zakaz wstępu do lasu na obszarze Nadleśnictwa Świdnica do odwołania

| więcej ... |


 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach