Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Telewizja internetowa
Telewizja Internetowa
Film promocyjny
Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

(zmiana, tj. wyprowadzka z lokalu, każdorazowe zmniejszenie/zwiększenie liczby mieszkańców stałe lub czasowe, zamknięcie działalności gospodarczej, itp.)

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Deklarację można pobrać:


 ze strony

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [151.03 KB]


Przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji 

Przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [482.52 KB]


w Urzędzie Miejskim - Wydział Egzekucji i Windykacji,
przy ul. Stefana Żeromskiego 27, pok. 2.


 

Dokument przekazujemy drogą pocztową na adres: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, Rynek 1 lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27, parter.

Stawki za selektywną zbiórkę odpadów – 12,90 zł/osoba, za nieselektywna zbiórkę – 24,60 zł/osoba.

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
Ul. Stefana Żeromskiego 27, pok. nr 2
Tel. 74 / 666 95 67
Kierownik Wydziału – Katarzyna Trzop

Powrót