Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka
Ikona Dymek rozmowa
Zapytaj Burmistrza
Ikona dwóch dokumentów
Ważne Dokumenty
Ikona Autobusu
Komunikacja Miejska
Ikona czapki
Kultura i oświata
Ikona kliszy
TV Internetowa, Film promocyjny
Ikona Aparat
Fotogaleria
ikona tabelki
Fundusze Unijne i Krajowe
Ikona fabryki
Aglomeracja Wałbrzyska

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

(zmiana, tj. wyprowadzka z lokalu, każdorazowe zmniejszenie/zwiększenie liczby mieszkańców stałe lub czasowe, zamknięcie działalności gospodarczej, itp.)

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklarację można pobrać:


 ze strony

Ikona pdfdeklaracja dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [611.27 KB]

Ikona pdfdeklaracja dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [529.63 KB]

Ikona pdfdeklaracja dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [344.99 KB]

 


w Urzędzie Miejskim - Wydział Egzekucji i Windykacji,
przy ul. Stefana Żeromskiego 27, pok. 2.


 

Dokument przekazujemy drogą pocztową na adres: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, Rynek 1 lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27, parter.

Stawki za selektywną zbiórkę odpadów – 19,90 zł/osoba.

WYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI
Ul. Stefana Żeromskiego 27, pok. nr 2
Tel. 74 / 666 95 67
Kierownik Wydziału – Katarzyna Trzop

Powrót