Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Telewizja internetowa
Telewizja Internetowa
Film promocyjny
Film promocyjny
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 1428/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450) oraz Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
§ 2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450), które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Świebodzice.
§ 3. Czas trwania konsultacji ustala się na okres od 15 do 29 października 2018 r.
§ 4. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.swiebodzice.pl w dziale "Współpraca z NGO", na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.swiebodzice.pl oraz będzie dostępny, od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul.
Żeromskiego 27, pok. nr 9, 10.
§ 5. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w terminie podanym w §3, w formie:
1) listownej na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z dopiskiem "Konsultacje - Program Współpracy 2019";
2) eletkronicznie na adres e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

 

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [339.79 KB]

Powrót