AKTUALNOŚCI

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE 
(19.05.2016)

A A A

 

  

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że wnioski o stypendium naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice za rok szkolny 2015/2016, składać należy w terminie do 13 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Świdnicka 7, I piętro, pokój nr 4, w godz. od 7:30 do 15:30.

Zasady udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych, gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice zawarte zostały w Uchwale Nr XX/113/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 oraz Uchwale Nr XV/75/2011 z dnia 29 września 2011r.

Zgodnie z uchwałą stypendium może być przyznawane uczniom dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i uczniom gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice w trzech kategoriach za:

 1. wysokie wyniki w nauce,

 2. osiągnięcia artystyczne,

 3. osiągnięcia sportowe

Wszyscy kandydaci typowani do stypendium nie mogą mieć oceny z zachowania niższej niż bardzo dobra.
Kandydaci w danym roku szkolnym, poprzedzającym okres stypendialny, spełniać muszą jeden z następujących warunków:

1.za wysokie wyniki w nauce:

 1. laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim,

 2. laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,

 3. osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce – średnia ocen za rok szkolny dla:
  - ucznia szkoły podstawowej minimum 5,4
  - ucznia gimnazjum minimum 5,3

2.za osiągnięcia artystyczne:

 1. uzyskanie czołowego miejsca ( I,II,III) w konkursach, przeglądach, festiwalach o zasięgu ogólnopolskim oraz w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu ponad wojewódzkim,

 2. autorstwo wydarzeń artystycznych ( np. wystawa, koncert) oraz posiadanie dorobku ocenionego przez znaną osobę ze środowiska artystycznego.

3.za osiągnięcia sportowe:

 1. prawo do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom uprawiającym sport amatorsko którzy:
  - zdobyli jedno z pierwszych trzech miejsc w ogólnopolskich, wojewódzkich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe,
  - powołani zostali do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej,
  - zdobyli klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

Z wnioskami o stypendium mogą występować :

 1. dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

 2. rodzice, prawni opiekunowie ucznia,

 3. stowarzyszenia, których statutowym celem jest działalność artystyczna, naukowa lub sportowa

 4. instytucje kultury.

O przyznaniu i wysokości stypendium decyduje Burmistrz Miasta Świebodzice.

Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7 pok. nr 4 tel. 74 6456307.

 


do góry  |