AKTUALNOŚCI

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE
(16.05.2017)

A A A

 

  

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że wnioski o stypendium naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice za rok szkolny 2016/2017, składać należy w terminie do 12 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 18, w godz. od 7:30 do 15:30.

Zasady udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych, gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice zawarte zostały w Uchwale Nr XX/113/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 listopada 2007 oraz Uchwale Nr XV/75/2011 z dnia 29 września 2011r.

Zgodnie z uchwałą stypendium może być przyznawane uczniom dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i uczniom gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice w trzech kategoriach za:

a) wysokie wyniki w nauce,
b) osiągnięcia artystyczne,
c) osiągnięcia sportowe

Wszyscy kandydaci typowani do stypendium nie mogą mieć oceny z zachowania niższej niż bardzo dobra.
Kandydaci w danym roku szkolnym, poprzedzającym okres stypendialny, spełniać muszą jeden z następujących warunków:

1.za wysokie wyniki w nauce:

a) laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim,
b) laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,
c) osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce – średnia ocen za rok szkolny dla:
- ucznia szkoły podstawowej minimum 5,4
- ucznia gimnazjum minimum 5,3

2.za osiągnięcia artystyczne:

a) uzyskanie czołowego miejsca ( I,II,III) w konkursach, przeglądach, festiwalach o zasięgu ogólnopolskim oraz w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu ponad wojewódzkim,
b) autorstwo wydarzeń artystycznych ( np. wystawa, koncert) oraz posiadanie dorobku ocenionego przez znaną osobę ze środowiska artystycznego.

3.za osiągnięcia sportowe:

a) prawo do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom uprawiającym sport amatorsko którzy:

  • zdobyli jedno z pierwszych trzech miejsc w ogólnopolskich, wojewódzkich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe,

  • powołani zostali do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej,

  • zdobyli klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

Z wnioskami o stypendium mogą występować :

  1. dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

  2. rodzice, prawni opiekunowie ucznia,

  3. stowarzyszenia, których statutowym celem jest działalność artystyczna, naukowa lub sportowa

  4. instytucje kultury.

O przyznaniu i wysokości stypendium decyduje Burmistrz Miasta Świebodzice.

Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 18 tel. 74 6669512.

 

 


do góry  |