OŚWIATA

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

A A A

  

   

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. Nr 69, poz. 367),
Uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wymagane dokumenty

Burmistrz Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do Rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Do wniosku dołącza się:

  • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzającym status podmiotu;

  • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

  • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

  • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

  • w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze

Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

  • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;

  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.

Opłaty

Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 693,00 zł.
Wpłatę dokonać należy na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1
Bank Gospodarki Żywnościowej, Oddział Operacyjny w Świdnicy
91 2030 0045 1110 0000 0229 7270
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony będzie od dnia doręczenia uzupełnionego wniosku.

Inne informacje
Szczegółowych informacji na temat Rejestru żłobków i Klubów dziecięcych udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świebodzice, 74 666-95-11 lub 666-95-13.

 

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH


 

 

strona główna  |  do góry  |