Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

plakat informacyjny

Konkurs Fotograficzny pn. Detal w architekturze Świebodzic

Opublikowano: 09-09-2022
Urząd Miejski w Świebodzicach zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. Detal w architekturze Świebodzic. Przedmiotem konkursu jest fotografia pokazująca budowlę poprzez detal architektoniczny. Prace należy przesyłać do 31 października 2022 roku. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2022 r. Więcej informacji o konkursie w regulaminie poniżej.
REGULAMIN

I Organizator

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Detal w architekturze Świebodzic” zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Miejski w Świebodzicach.
 
II Cel i tematyka

Celem Konkursu Fotograficznego pt.: „Detal w architekturze Świebodzic” jest:
 1. Pokazanie na zdjęciu piękna architektury poprzez detal w Gminie Świebodzice.
 2. Promocja i prezentacja uroków miasta Świebodzice poprzez ukazanie walorów architektury w ciekawy i oryginalny sposób.
 3. Zwrócenie uwagi na to, że budynek to coś więcej niż dach, ściany, okna i drzwi – budynek to zbiór wszystkich detali, które nadają mu niepowtarzalny i ciekawy charakter.
 4. Zwrócenie uwagi na historyczne i współczesne oblicze budowli w Świebodzicach, które nadają charakter miastu.
 5. Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności z zakresu fotografowania.
 6. Inspirowanie twórczych poszukiwań, kształtowanie umiejętności oraz dostrzeganie oryginalności i piękna architektury w Gminie Świebodzice.
 7. Szerzenie aktywności obywatelskiej, budowa dobrych relacji z mieszkańcami.

Tematyką Konkursu jest:

 1. Ujęcie na zdjęciu detalu architektury Świebodzic, który rozumiany jest jako:
 2. element dekoracyjny budynku;
 3. część całego obiektu, która decyduje o charakterze, kształtuje budowlę;
 4. szczegół konstrukcji charakterystyczny dla danego obiektu architektonicznego.

Przedstawiony na fotografii budynek musi być zlokalizowany wyłącznie na terenie Gminy Świebodzice.


III Uczestnicy

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych, mieszkających na terenie Gminy Świebodzice.
 2. Udział osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego.
IV Przyjmowanie prac

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 3. Zabrania się tworzenia prac grupowych. Prace wspólne zostaną odrzucone. Akceptujemy jedynie prace autorskie.
 4. Zgłoszone fotografie, muszą w sposób oczywisty nawiązywać do celu Konkursu, o którym mowa w pkt II.
 5. Zdjęcie w formacie JPG, najlepszej jakości o rozdzielczości nie mniejszej niż 3500 px na dłuższym boku (w razie potrzeby uczestnik może zostać powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej jakości).
 6. Nadesłane zdjęcia nie mogą być fotomontażem.
 7. Prace, które nie spełniają powyższych wytycznych, nie będą brane pod uwagę.
 8. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną i bezterminową licencję na publikację fotografii na portalu miejskim www.swiebodzice.pl, oficjalnym fanpage'u oraz w prasie lub innych publikacjach związanych z Konkursem.
 9. Nadesłane prace nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 10. Fotografie do Konkursu należy przesłać drogą e-mailową na adres promocja@swiebodzice.pl, w treści e-maila muszą być zamieszczone informacje:
 • tytuł e-maila: Konkurs Fotograficzny;
 • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem;
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres);
 • numer telefonu, adres e-mail;
 • tytuł fotografii;
 • data i miejsce wykonania fotografii;
 • oświadczenie RODO (treść zamieszczona poniżej regulaminu).
V Czas trwania Konkursu

 1. Prace należy przesyłać do 31.10.2022 roku.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie 2022 r.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2022 r.
VI Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
 1. Ocenie Jury podlegają wszystkie nadesłane zdjęcia na Konkurs.
 2. Po zakończeniu trwania Konkursu Jury dokonuje oceny fotografii biorąc pod uwagę jakość, oryginalność oraz wartość artystyczną.
 3. Decyzja Jury zostanie ogłoszona w listopadzie 2022 r.
VII Nagrody
 1. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II i II miejsca.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.swiebodzice.pl w zakładce Nadchodzące Wydarzenia.
 2. Zgłoszenie do Konkursu i wysłanie fotografii na adres podany w regulaminie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z klauzulą informacyjna dołączoną do Regulaminu.



  Oświadczenia niezbędne do udziału w konkursie.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa podczas realizacji Konkursu.

……………………………………….
Podpis Uczestnika


Wyrażenie zgody:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie Fotograficznym „Detal w architekturze Świebodzic”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Zostałem/zostałam* poinformowany/a*, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

……………………………………………
Podpis Uczestnika

Klauzula informacyjna RODO w załączeniu.

(*) niepotrzebne skreślić




KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach jest Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.
 2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta można się skontaktować:
  - listownie na adres: ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
  - na adres e-mail: sekretariat@swiebodzice.pl
  - telefonicznie: 74-666-95-55.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@swiebodzice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury zgłaszania i wykorzystania danych osobowych oraz po zakończeniu Konkursu ich publikacji (imię i nazwisko) zgodnie z regulaminem, w ramach Konkursu Fotograficznego „Detale w architekturze Świebodzic”,
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne przy udziale w Konkursie
  Fotograficznym,  pt.: „Detal w architekturze Świebodzic”.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  - podmioty wykonujące zadania publiczne,
  - inne podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane, których administratorem jest Burmistrz Miasta Świebodzice.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  f) prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu cofnięcia.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



  usty atrybut alt
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 352

Powrót