Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności oświatowe


 

NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA, NOWE PROJEKTY DLA ŚWIEBODZICKICH SZKÓŁ

 1. ERASMUS + „RYTMY DLA EUROPY” - jest o program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży w latach 2014-2020. Projekt ten w Gminie Świebodzice realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 od roku 2018 i ma trwać przez trzy lata. W I półroczu 2019 r. nauczyciele wraz z uczniami - uczestnikami biorącymi udział w projekcie brali udział w spotkaniach w Finlandii oraz Bułgarii. Ponadto to od 6 do 12 października uczniowie z czterech zaprzyjaźnionych szkół z terenu Niemiec, Francji, Bułgarii i zagoszczą w Świebodzicach.
   
 2. Projekt „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK” ma na celu zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Został opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy i spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej. Do programu przystąpiły cztery szkoły podstawowe. Uroczysta inauguracja programu odbyła się 23 września 2019 r.
   
 3. Projekt „UMIEM PŁYWAĆ” realizowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Przedmiotem projektu „Umiem pływać” jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Udział w nim biorą dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt obejmuje organizację nauki pływania.
   
 4. Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” to działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela. W Gminie Świebodzice udział w programie wzięła Szkoła Podstawowa Integracyjna.
   
 5. Projekt „EDUKACJA WARTA ZACHODU” realizowany jest przez Gminę Świebodzice w Szkole Podstawowej nr 2. Celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych.
   
 6. W ramach zapewnienia wszystkim uczniom dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji powstał program OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA (OSE). Sieć ta ma zapewnić szkołom dostęp do szybkiego internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci. Wszystkie placówki z terenu Gminy Świebodzice przystąpiły do Rządowego programu bezpłatnego dostępu do internetu. Dostarczone przez Operatora OSE usługi z pewnością przyczynią się do zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

 


 

Stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że rozpatrzone zostały wnioski i przyznane stypendia uczniom za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne za rok szkolny 2018/2019.
Uroczystość wręczenia stypendiów, odbędzie się dnia 18 października 2019 r. o godzinie 16:00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Wolności 13.

 


 

ŚRODKI Z PROGRAMU „MALUCH+” I NIE TYLKO DLA GMINY ŚWIEBODZICE

Program „MALUCH+” zakłada dofinansowanie na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. O wsparcie z tego programu mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Świebodzice wystąpiła o dofinansowanie dla Żłobka Miejskiego nr 2.

W ramach programu (modułu 2) otrzymała dotację w wysokości 39.600,00 zł na bieżące wydatki już funkcjonującej grupy żłobkowej oraz kwotę 138.000,00 zł na wyposażenie i montaż placu zabaw, dostosowanie sali do potrzeb dzieci oraz na bieżące funkcjonowanie (moduł 1 a i 1b).

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu ”Aktywna tablica” kwotę 14.000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 


 

Centrum Usług Wspólnych

Burmistrz Miasta informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. utworzone zostało Centrum Usług Wspólnych, które prowadzić będzie obsługę finansowo-ksiegową polegająca na prowadzeniu spraw płacowych pracowników, rachunkowości i sprawozdawczości, dla jednostek obsługiwanych tj. publicznych szkół , przedszkoli i żłobków.

Centrum Usług Wspólnych nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną Gminy Świebodzice, organizacyjnie podlegać będzie Wydziałowi Edukacji Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Dane adresowe:
Centrum Usług Wspólnych
58 – 160 Świebodzice
ul. Żeromskiego 27
tel. 74 6669970
Główna Księgowa – Urszula Lasek

 


 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE

 

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne za rok rok szkolny 2018/2019.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XI/283/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Świebodzice.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Świebodzice zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

Zgodnie z regulaminem do stypendium uprawnieni są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Świebodzice.

Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym przez Burmistrza Miasta uczniom którzy:

 1. a) osiągnęli wysokie wyniki w nauce, po ukończeniu roku szkolnego,
 2. b) byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji, Kuratora Oświaty przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen,
 3. c) osiągnęli wybitne osiągnięcia sportowe- są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

d)uzyskali wybitne osiągnięcia artystyczne-zdobycie minimum III miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

 1. e) za autorstwo wydarzeń artystycznych ( np. wystawy, koncerty )

Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi po ukończeniu klasy IV-VI szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 300 zł

Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi po ukończeniu klasy VII-VIII szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 400 zł.

Stypendium szkolne za wyniki w nauce po ukończeniu klasy III gimnazjum przyznawane jest uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 400 zł.

Stypendium szkolne za wyniki w nauce po ukończeniu klas I-V szkoły ponadpodstawowej przyznawane jest uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,2 – do wysokości 400 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, będącymi finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania przyznawane jest do wysokości 350 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkól ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli wybitne osiągnięcia sportowe- są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez Polski Związek Sportowy lub Szkolny Związek Sportowy oraz którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, przyznawane jest do wysokości 350 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli wybitne osiągnięcia artystyczne- są zdobywcami minimum III miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania przyznawane jest do wysokości 350 zł.

UWAGA!

 1. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.
 2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne może wystąpić:
 • rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły.
 1. Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 16, w godz. od 7:30 do 15:30.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte osiągnięcia, które winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 5. Wnioski za rok szkolny 2018/2019 rozpatrzone zostaną w terminie do 30 września 2019 r.
 6. Lista osób, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
 7. Wzór wniosku do pobrania:

Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 16 tel. 74 6669512.

 


Wniosek o przyznanie stypendium uczniom za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [134.27 KB]


 

 

Powrót