Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Oświata
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Świebodzice , pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Świebodzice , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1. W przypadku nauki zawodu przy okresie wynoszącym 36 miesięcy – do 8081 zł ( jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

 2. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 254 zł (z a każdy pełny miesiąc kształcenia)

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem

 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

 • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy

 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

 • kopię świadectwa pracy młodocianego w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę,

 • aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,

 • kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

 • wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • kopię zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świebodzice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwaga

Od 01.06.2017 r. pracodawca po zapoznaniu się z treścią decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksy Postępowania Administracyjnego może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję ( Burmistrz Miasta Świebodzice) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Świebodzicach, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych , ul. Żeromskiego 27, pok. nr 18

 


PLIKI DO POBRANIA:


 

Powrót