Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. (Dz. U. 2018, poz. 603 z późn. zm.). Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy.

W celu sprawdzenia zgodności danych, burmistrz miasta może żądać dodatkowych dokumentów . Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.

Burmistrz   Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami.

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Miasta odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1)  wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;

2)  dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za   pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;  
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • uzyskania przez Burmistrza Miasta informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną, 
 • uzyskania przez Burmistrza Miasta informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.
Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:

 • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych   (Komendanta Państwowej Straży Pożarnej),
 • w przypadku żłobków     - decyzję potwierdzającą spełnianie wymagań sanitarno-             epidemiologicznych
 • lub w przypadku klubów dziecięcych – pozytywną opinią burmistrza, określającą w             szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.
 • zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Do wniosku dołącza się:

oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów po uwierzytelnieniu ich .

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej przy użyciu 
1) profilu zaufanego poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
2) podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) wysłanych na adres elektronicznej skrzynki podawczej na właściwym formularzu (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Opłaty

Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 1000,00 zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach:


Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.

Wniosek o wpis do rejestru zawiera oświadczenie o dokonaniu opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018, poz. 603 z późn. zm.).

Inne informacje

Szczegółowych informacji na temat Rejestru żłobków i klubów dziecięcych udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świebodzice sekretariat tel. 74- 666- 95-17 lub 74 666-95-11.

Powrót