Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-urząd
E-Urząd
Poradnik klienta
Poradnik klienta
Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Zakładanie szkół i placówek niepublicznych

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,

 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  b) realizację innych zadań statutowych,
  c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. statut szkoły lub placówki,

 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
Ustawowy termin dokonania wpisu do ewidencji wynosi 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia złożonej dokumentacji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się w przypadku gdy:

 1. zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych i mimo wezwania nie zostały one uzupełnione w wyznaczonym terminie,

 2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
  Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.

Statut szkoły lub placówki powinien określać:

 1. nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,

 2. osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,

 3. organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,

 4. organizację szkoły lub placówki,

 5. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,

 6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,

 7. zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

Powrót