AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 
(31.03.2017)

A A A

 

  

W kwietniu rusza rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Poniżej przedstawiamy informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miejską w Świebodzicach.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone od 03.04.2017 r. do 25.05.2017 r.

 • Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych będzie prowadzone od 03.04.2017 r. do 29.05.2017 r.

1.  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 03.04.2017 r. do 21.04.2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

28 marca 2017 r. Rada Miejska Świebodzice podjęła uchwałę Nr XXXI/218/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Świebodzice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się lub studiują w systemie dziennym - 10 punktów;

 2. deklaracja rodziców/prawnych opiekunów o korzystaniu z usług przedszkola przez kandydata w czasie przekraczającym 8 h dziennie – 9 punktów;

 3. kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny do którego prowadzona jest rekrutacja – 8 punktów;

 4. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej 7 punktów;

 5. zgłoszenie przez rodziców/prawnych opiekunów jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci – 6 punktów.

2) REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 03.04.2017 r. do 21.04.2017 r.

28 marca 2017 r. Rada Miejska Świebodzice podjęła uchwałę Nr XXXI/219/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice

Kryteria są następujące:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 punktów,

 2. co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący pracuje (prowadzi działalność gospodarczą) w obwodzie tej szkoły.

 3. na terenie obwodu tej szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający – 7 punktów. rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego/prawnego opiekuna w sprawowaniu opieki nad kandydatem. - 5 punktów.

Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Świebodzice .

 


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych i klas I publicznych szkół podstawowych 
(07.03.2017)

Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, zostaną podane do publicznej wiadomości 
do 15 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta www.swiebodzice.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i stronach internetowych publicznych szkół podstawowych.

 

 


do góry  |