Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Świebodzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. .

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Sulimo Software.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Patrycja Kościukiewicz-Janas, adres poczty elektronicznej patrycja.kosciukiewicz-janas@swiebodzice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 66 69 571. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Świebodzicach mieści się w 3 budynkach:.

1) Budynek przy ul. Rynek 1 (Ratusz Miejski) – budynek dwukondygnacyjny, nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Jedynie szalet miejski usytuowany w tym budynku ( piwnica) z odrębnym wejściem ( z tyłu budynku) posiada platformę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia osobom mającym trudności w poruszaniu się dotarcie do biur na parterze Urzędu, ze względu jednak na zabytkowy charakter obiektu, brak jest możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian architektonicznych wewnątrz obiektu ( np. budowa windy).

2) Budynek przy ul. Żeromskiego 27 posiada 2 odrębne wejścia od ul. Krasickiego dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie parteru, zamontowana platforma typu Opal, drzwi wejściowe dwudzielne ( 2x90 cm) od ulicy Krasickiego szklane opatrzone taśmą na odpowiednich wysokościach, w świetle 90 cm, wjazd bezprogowy bezpośrednio do pomieszczenia, w którym usytuowane jest Biuro Podawcze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Również schody od ul. Krasickiego oklejone taśmą żółto-czarną odblaskową dla osób słabo widzących, na budynku nie znajdują się oznaczenia informujące o tym, które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem. Wejście główne do budynku nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku nie ma windy, natomiast przy schodach zamontowane są barierki lub poręcze. Na parterze budynku przy ul. Żeromskiego 27, znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych spełniająca wymogi wynikające z przepisów prawa.

3) Budynek przy ul. Plac Dworcowy 1 – nie dostosowany do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się, Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Przed budynkami Urzędu ul. Rynek 1 i Plac Dworcowy 1 znajdują się wydzielone i oznakowane po 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, pozostałe budynki brak parkingów.

Aplikacje mobilne

Brak