Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka
Ikona Dymek rozmowa
Zapytaj Burmistrza
Ikona dwóch dokumentów
Ważne Dokumenty
Ikona Autobusu
Komunikacja Miejska
Ikona czapki
Kultura i oświata
Ikona kliszy
TV Internetowa
Ikona Aparat
Fotogaleria
ikona tabelki
Fundusze Unijne i Krajowe
Ikona fabryki
Aglomeracja Wałbrzyska

Program Czyste Powietrze

 


Od 03.01.2023 wchodzą zmiany w Programie Czyste Powietrze podwyższony zostanie próg dochodowy i wysokość dotacji.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł (brutto),
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód (netto) na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód (netto) na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczna w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys.zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji
Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
minimum 40%
Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarkę drzwiową i okienną,
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 
Forma dofinansowania:

dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl)
dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista zaktualizowana jest na stronie czyste powietrze.gov.pl)
dotacja z prefinansowaniem (wniosek wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do WFOŚiGW lub składany przez punkt gminny w formie papierowej)
Terminy:

Realizacja programu lata 2018-2029 r.
Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r. 
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Wniosek można złożyć samodzielnie lub z pomocą uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, co następuje po etapie doradczym. Wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany i przekazany do WFOŚiGW we Wrocławiu.

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Przed złożeniem wniosku należy przygotować:

numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
powierzchnię całkowita budynku,
faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
ostatni formularz PIT.
Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.
Kontakt

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punktach konsultacyjnych:

WFOŚiGW  we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do  piątku od 7.30 do 15.30)

Infolinia – 71 333 09 40

Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80*

poczta@fos.wroc.pl 

Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 15) pod nr tel. 74 666 98 16;

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny we wtorki od 10.00 do 15.00 oraz w piątki od 10.00 do 15.00 przy ul. Rynek 1 (pokój nr 20)

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie/

PYTANIA I ODPOWIEDZI

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/najczesciej-zadawane-pytania

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,

-  Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne

- REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.

- Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów -  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w Internecie.
 
Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

 

Czyste Powietrze

Plakat Informacyjny

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z...
Opublikowano: 22-04-2024
Czytaj dalej
Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach...
Opublikowano: 08-03-2024
Czytaj dalej
Spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach programu " Czyste Powietrze" 

Spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach programu " Czyste Powietrze" 

W poniedziałek tj.4 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla osób zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji...
Opublikowano: 04-12-2023
Czytaj dalej
logo czyste powietrze

Spotkanie w ramach programu "Czyste Powietrze" 

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w dniu 4 grudnia 2023 r. o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach realizowanego przez Gminę Świebodzice Programu „Czyste Powietrze”. Na spotkanie zapraszamy do Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 1, do Sali...
Opublikowano: 16-11-2023
Czytaj dalej
Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Opublikowano: 27-07-2023
Czytaj dalej
plakat informacyjny

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach...
Opublikowano: 04-04-2023
Czytaj dalej
Brak zdjęcia

Spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach programu " Czyste Powietrze"

W czwartek tj.2 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla osób zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji w...
Opublikowano: 02-03-2023
Czytaj dalej
logotyp czyste powietrze

Spotkanie w ramach programu "Czyste Powietrze"

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach realizowanego przez Gminę Świebodzice Programu „Czyste Powietrze”. Na spotkanie zapraszamy do Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 1, do Sali...
Opublikowano: 27-02-2023
Czytaj dalej