Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe

INFORMACJA

o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym, które odbędą się w dniu 15 października 2023 r.

Przypominamy o warunkach uczestnictwa (prawie wybierania) w najbliższych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym  zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski który:

1)      najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;

2)      nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

3)      nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;

4)      nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

GŁOSOWANIE W MIEJSCU STAŁEGO ZAMIESZKANIA W POLSCE.
W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:

1)      zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy,

2)      ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,

3)      nigdzie nie zamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

GŁOSOWANIE POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA.
Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania Wyborca:

1)   czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),

2)   czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),

3)   nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców 

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

UWAGA: Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

3.      GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. 

UWAGA: 

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ABY NIE UTRACIĆ ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA! W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, NIE BĘDZIE MOŻLIWE OTRZYMANIE KOLEJNEGO ZAŚWIADCZENIA, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

GŁOSOWANIE W KRAJU WYBORCÓW STALE ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ.
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie od 1.09.2023r. do 12.10.2023r. wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek składa się do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe zasady udziału w głosowaniu można znaleźć pod adresem: https://www.bip.swiebodzice.pl/wybory-do-sejmu-i-senatu-rp-referendum-ogolnokrajowe-2023/796 INFORMACJE DLA WYBORCÓW/ Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe

Plakat Informacyjny

Skład komisji obwodowych w gminach na obszarze powiatu świdnickiego, powiatu wałbrzyskiego

Opublikowano: 26-09-2023
Czytaj dalej
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe

Opublikowano: 05-09-2023
Czytaj dalej
Wrzucanie karty do urny

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz tych wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat lub podlegają...

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz tych wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat lub podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji
Opublikowano: 05-09-2023
Czytaj dalej