Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Zapytaj Burmistrza

Zdjęcie Artykułu

PYTANIE 2725: Imię/NICK: Malwina

Opublikowano: 21-01-2020
Dzień dobry, chce uczestniczyć jako członek komisji wyborczej przy wyborach prezydenckich 2020r. Gdzie moge sie zgłosić i jakie warunki trzeba spełnić? Nie należę do żądnej partii politycznej.

 

PYTANIE 2725: Imię/NICK: Malwina

 

 

ODPOWIEDŹ:

 

Szanowna Pani Malwino,

odpowiadając na Pana pytanie w sprawie udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, która zostanie powołana do przeprowadzenia wyborów i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r., uprzejmie informuję, że:
 
1)      do dnia dzisiejszego nie zostało wydane przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.,
2)       jednak nadmieniam, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które będą uczestniczyć w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku,
3)      rejestracja komitetów wyborczych będzie określona kalendarzem wykonywania poszczególnych czynności wyborczych,
4)      wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego będzie opublikowany na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz zmianie do tej Uchwała nr 79/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego.

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.

„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.
 
W Świebodzicach - kandydaci chętni do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa dolnośląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa dolnośląskiego.

W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do jednej komisji wyborczej. Można być powołanym tylko jednej komisji wyborczej.

Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych zostanie ogłoszony na stronach www.bip.swiebodzice.pl.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczane będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują
na drukach określonych w uchwale z dnia 5 sierpnia 2019 r.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upłynie w dniu wskazanym
w kalendarzu wyborczym.

Zgłoszenia kandydatów przyjmują Urzędnicy wyborczy, w trakcie pełnionych dyżurów
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź pracownicy Urzędu.
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i następnie, po powołaniu, członków komisji twz. klauzula informacyjna zostanie zamieszczona na stronach www.bip.swiebodzice.pl.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.
W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu. Informacja o dodatkowym naborze zostanie opublikowana w przypadku wystąpienia takich okoliczności, w BIP.
Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy”.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP powołuje Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I w terminie wskazanym w kalendarzu wyborczym.
 
Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
1)       Przewodniczący komisji – 500 zł,
2)       Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
3)       Członek komisji – 350 zł.
 
Wysokość diet określa UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Ponadto należy zauważyć, że:
1)      samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
2)      przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określonego kandydata.

Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 500

Powrót