Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb gminy na rozmytym tle

Uratowane pół miliona złotych na remont szpitala

Opublikowano: 02-07-2020
W poniedziałek, 29 czerwca, zakończyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Rozpoczęta w ubiegłą środę, 24 czerwca, została przerwana na wniosek jednego z radnych, dla którego kością niezgody okazały się środki na remont lokalnego szpitala.

Podczas I części posiedzenia obradowano nad przesunięciem środków finansowych w wysokości 500 000 zł, zabezpieczonych w tegorocznym budżecie miasta na remont bloku operacyjnego szpitala Mikulicz. Inwestycja, która ma być sfinansowana wspólnie przez Gminę Świebodzice i spółkę EMC Szpitale stanęła pod znakiem zapytania na wniosek radnego Sebastiana Białego. Po długiej debacie, podczas której zarówno Burmistrz Miasta Paweł Ozga, jak i niektórzy radni wyrazili zdanie, że przyjęcie wniosku będzie działaniem na szkodę miasta, gdyż spowoduje zamknięcie świebodzickiego szpitala i przekształcenie go w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, wnioskodawca wycofał wniosek.

Wspieramy szpital w jego działaniach, mimo, że jesteśmy udziałowcem mniejszościowym. Kolejny krok związany z oddziałem chirurgicznym w mojej ocenie jest bardzo ważny i powinien być priorytetem dla wszystkich bez względu na opcję polityczną - podkreślił Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga.

Sesja pełna niezgody

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Miejskiej nie był obecny Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który poinformował w środę, że poniedziałkowy termin wyklucza jego udział w obradach ze względu na zaplanowany wcześniej wyjazd. Radni nie uwzględnili tego faktu i termin został ustalony zgodnie z wnioskiem. Dodać też należy, że w niedzielę, czyli dzień przed sesją odbyła się I tura wyborów Prezydenta RP. Za przygotowanie biurowo – techniczne, w tym odbiór materiałów z wyborów zaangażowani są pracownicy urzędu, o czym burmistrz  również wspominał na sesji w dniu  24.06.2020 r.

Drugą cześć sesji rozpoczęło wystąpienie Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, świebodziczanina Ireneusza Zyski, który poinformował radnych i mieszkańców o wysokości wsparcia jaką otrzymają gminy w ramach tzw. tarczy inwestycyjnej. Gmina Świebodzice może wnioskować o kwotę 1 412 825 zł. Wiceminister odniósł się w swoim wystąpieniu również do polityki informacyjnej Burmistrza Miasta, która w jego ocenie jest prowadzona nieprawidłowo. Wystąpienie posła spotkało się z ostrą krytyką ze strony radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Opalińskiego, który wskazał, że było ono agitacją wyborczą, na którą nie powinno być zgody Przewodniczącej podczas sesji Rady Miejskiej.

W toku obrad radni Rady Miejskiej przyjęli również projekty uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026. Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i przyjęto raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach. Ponadto uchwalono projekt dotyczący ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice.

Wniosek mieszkańców z zastrzeżeniami radnych opozycji       

Kolejnym punktem obrad było nadanie nazwy ulicy biegnącej w granicach działek 82/1, 73, 76 położonych w obrębie Pełcznica 1 – Szybowcowa. Projekt spotkał się z negatywnym przyjęciem przez radnych klubów Wspólne Świebodzice i Obywatelskie Świebodzice, którzy próbowali podważyć jego sensowność, zarzucali ingerowanie w ład przestrzenny ulic, a nawet posuwali się do nieuzasadnionego kpienia z nazwy, proponując w zamian m.in. oponową. Wartym podkreślenia jest fakt, że projekt uchwały trafił pod obrady rady na wniosek mieszkańców, właścicieli nieruchomości położonych przy omawianej ulicy i to właśnie oni jako mieszkańcy miasta zaproponowali taką nazwę, podkreślając usytuowanie traktu w sąsiedztwie lądowiska gminnego. Podobna sytuacja miała miejsce podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2020 r., kiedy radni nie przyjęli, a wcześniej ośmieszyli inicjatywę władz miasta, aby na cześć najstarszych mieszkańców miasta kładkę pieszą na rzece Pełcznicy nazwać Kładką Stulatka. Ostatecznie w przypadku ulicy Szybowcowej, inaczej niż w maju, projekt uchwały został przyjęty 7 głosami radnych, podczas gdy 11 wstrzymało się od głosu.

Długą dyskusję wśród obradujących wywołał projekt uchwały intencyjnej, dotyczący przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. Na wniosek merytoryczny Wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja do projektu wprowadzono poprawkę, aby przygotowanie ww. dokumentu odbyło się „wewnątrz urzędu w ramach zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego”. Obszerne wyjaśnienia kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na temat specyficznego charakteru opracowania i konieczności przygotowania go przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz zaplecze techniczne, nie zostały wzięte pod uwagę przez część radnych i projekt z poprawką został przyjęty.

W toku dalszego procedowania radni podjęli uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świebodzice, a następnie w głosowaniu jawnym wybrali dwójkę radnych Rady Miejskiej: Zofię Marek i Adama Tobiasza na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1247

Powrót