Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Budynek Urzędu

XXXI sesja Rady Miejskiej

Opublikowano: 31-07-2020
W środę, 22 lipca 2020 r., rozpoczęła się XXXI sesja Rady Miejskiej w trybie on-line. Po sprawdzeniu obecności ustalono, że w obradach udział bierze 16 radnych (w trakcie posiedzenia dołączyło dwóch radnych).

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Podczas procedowania pierwszego z ośmiu zgłoszonych projektów uchwał, radny Sebastian Biały zgłosił wniosek o szereg zmian:

 • wykreślenie nowego, rocznego zadania inwestycyjnego na kwotę 70 000 zł dotyczącego przebudowy i adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego na Biuro Obsługi Klienta;
 • wykreślenie 50 000 zł na remont związany z naprawą niecki basenowej na otwartym kąpielisku miejskim przy ulicy Rekreacyjnej w Świebodzicach;
 • rezygnacja z zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie układu saunarium wraz z adaptacją tężni solankowej na grotę solną w budynku krytej pływalni w Świebodzicach w kwocie 70 000 zł;
 • zwiększonego planu wydatków o kwotę 190 094 zł z przeznaczeniem na dopłatę do OSiR Sp. z o.o., która wynika z rozliczenia finansowego;
 • wprowadzenie poprawki polegającej na zwiększeniu planu usług związanych z remontem pustostanów i zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w MZN-ie.

W odpowiedzi burmistrz miasta Paweł Ozga poinformował, że komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego złożyła inny wniosek, niż ten, który składa obecnie radny Sebastian Biały. W związku z powyższym zgłoszony przez niego wniosek jest nieuzasadniony i sprzeczny z przegłosowanym  wnioskiem członków komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego. Niektórych radnych zdziwił fakt, że  procedowanie nad projektem uchwały rozpoczęło się wnioskiem radnego Sebastiana  Białego.  W praktyce do tej pory było tak, iż w pierwszej kolejności prezentowano projekty uchwał przez osoby merytoryczne, poddawano dyskusji, a opinia komisji była przedstawiana przed głosowaniem.
W związku ze zgłaszanymi przez kilku radnych problemami technicznymi w odbiorze transmisji, przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła przerwę. Po wznowieniu obrad, ustalono, że dalszy ciąg sesji odbędzie się 27 lipca (poniedziałek), godz. 16:00.
W poniedziałek, 27 lipca 2020 r., o godz. 16:00 wznowiona została XXXI sesja Rady Miejskiej w trybie on-line, która przebiegała bez zakłóceń.

Podczas sesji Rady Miejskiej obradowano nad ośmioma projektami uchwał:

 1. zmian budżetu gminy na 2020 r.,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026,
 3. zmiany planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata  2014-2020 z perspektywą do 2030 dla Gminy Świebodzice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świebodzice,
 6. ustalenia na rok szkolny 2020/2021 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świebodzice,
 7. odwołania skarbnika Miasta Świebodzice,
 8. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej.

Siedem pierwszych uchwał zostało podjętych.

Po sprawdzeniu obecności ustalono, że w obradach udział bierze 19 radnych. Zanim została omówiona pierwsza uchwala (zmiany budżetu Gminy Świebodzice na 2020 r.), radny Sebastian Biały złożył inny wniosek: o wykreślenie z projektu uchwały nowego, rocznego zadania inwestycyjnego na kwotę 70 000 zł dotyczącego przebudowy i adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego na Biuro Obsługi Klientów,  przebudowę układu saunarium na kwotę 70 000 zł, a także nie uwzględnienie wniosku dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości.
Zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański poprosił skarbik miasta Luizę Gass-Sokólską o przedstawienie projektu przedmiotowej uchwały. Po krótkim zreferowaniu uchwały przez  skarbnik miasta,  głos zabrał prezes OSiR Świebodzice Spółka z o.o. Mariusz Gawlik. Przybliżył temat rozbudowy i połączenia saun z tężnią solankową, zaznaczając, że do tej pory z tężni solankowej w Wodnym Centrum Rekreacji korzystała niewielka liczba osób i tym samym ta atrakcja nie przynosiła pożądanych efektów.  Zaznaczył, że należy skupić się na rozbudowie wypoczywalni tak, aby miejsce to było bardziej funkcjonalne dla użytkowników.  W tym przypadku chodzi o połączenie strefy saun z tężnią solankową, rozbudowanie o elementy groty solnej, tworząc wypoczywalnię dla klientów saun. Z pewnością ta przebudowa uatrakcyjniłaby obiekt. Poprawki do projektu uchwały zgłoszone przez radnego Sebastiana Białego zostały przegłosowane stosunkiem głosów 13 za, 6 przeciw. Za projektem uchwały wraz z wnioskiem o wykreślenie przebudowy Biura Obsługi Klienta i saunarium oraz wniosku dyrektora MZN głosowało 16 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.
To oznacza, że z projektu uchwały wykreślono  przebudowę Biura Obsługi Klienta, saunarium  na kwotę 140,000 zł, wniosek dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości, stosunkiem głosów (13 za, 6 przeciw).

W dalszej części obrad radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek, aby zdjąć z projektu uchwały kwotę 50 000 zł na remont niecki basenowej na otwartym kąpielisku miejskim przy ul. Rekreacyjnej  w Świebodzicach. Po piętnastominutowej przerwie zawnioskowanej  przez wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja, wniosek złożony przez radnego Łukasza Kwadransa nie został przyjęty przez Radę Miejską stosunkiem głosów 5 za, 14 przeciw.
Odbyło się głosowanie  nad projektem  uchwały z  uwzględnieniem  poprawek Sebastiana Białego, uchwała została podjęta.
Podczas sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świebodzice, przedstawioną przez burmistrza miasta Pawła Ozgę.

W wyniku podjętej uchwały, w Świebodzicach liczba oddziałów przedszkolnych wzrosła do sześciu, co daje możliwość zorganizowania od września 2020 r., 75 miejsc dla dzieci z przedszkola Niepublicznego Koniczynka.
Podczas sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie odwołania skarbnika miasta. Odwołanie nastąpiło na wniosek skarbnik miasta w związku z nabyciem przez nią praw emerytalnych. Pani Luiza Gass-Sokólska będzie pracowała na stanowisku do dnia 25 sierpnia 2020 r. W dalszej części sesji zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański, przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra oraz radni złożyli podziękowania Pani skarbnik za wieloletnią pracę w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach. Skarbnik także podziękowała za współpracę.

Dużą uwagę radnych skupił ostatni projekt uchwały, który dotyczył zawarcia porozumienia międzygminnego, dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej. Z porozumieniem do Gminy Świebodzice wystąpiła Gmina Strzegom, przedstawiona została propozycja zapewnienia wspólnego transportu dla mieszkańców obydwu gmin, na trasie Strzegom - Grochotów - Świebodzice. Co ważne, z tego tytułu Świebodzice nie ponosiłyby żadnych kosztów. Pomimo to, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały  z porządku obrad, tłumacząc, że projekt uchwały jest źle skonstruowany.
Obszernych wyjaśnień udzielił mecenas Jerzy Świteńki, który poinformował, że ewentualne poprawki mogą polegać na załączeniu do przedmiotowego projektu uchwały porozumienia i dodał, że poprawki do projektu uchwały nic nie wniosą dla obydwu stron. Wniosek został przegłosowany i projekt uchwały został zwrócony do wnioskodawcy, a w ślad za tym transport nie zostanie zapewniony. Czy z korzyścią dla mieszkańców obydwu miast ? Wynika, że nie.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 960

Powrót