Sesja absolutoryjna | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie przedstawia burmistrza miasta, zastępcę Skarbnika miasta oraz nową Skarbnik Miasta.

Sesja absolutoryjna

Opublikowano: 31-08-2020
XXXII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach odbyła się 26 sierpnia (środa) w Miejskim Domu Kultury.

Po rozpoczęciu i stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodnicząca Halina Mądra odczytała apel negujący rzekome nakłanianie radnych opozycyjnych do glosowania za udzieleniem burmistrzowi miasta absolutorium. Wystąpienie nie wskazywało na konkretne fakty, jednak zapoczątkowało przemówienia przewodniczących klubów i radnych niezależnych, dotyczące udzielenia bądź nie Burmistrzowi absolutorium. Jak podkreślali niektórzy radni, była to kolejna nietypowa sytuacja podczas obrad, gdyż oświadczenia odczytano przed oficjalnym rozpoczęciem procedowania zgłoszonych projektów uchwał. Oglądający obrady mieszkańcy mogli w konsekwencji odnieść wrażenie, że ostateczna decyzja dotycząca wotum zaufania i absolutorium została podjęta przez radnych klubów: Obywatelskie Świebodzice, Wspólne Świebodzice i Zjednoczona Prawica jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

 

Na wniosek przewodniczącej Rady Miejskiej do porządku obrad w punkcie 7.2. wprowadzono 14 głosami radnych projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli dotyczącej wprowadzenia prawidłowości, gospodarności, rzetelności procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w latach 2019-2020. Radny Janusz Kościukiewicz zgłosił poprawkę merytoryczną do projektu rozszerzającą zakres kontroli na lata 2015-2020. Pomimo aprobaty burmistrza miasta Pawła Ozgi dla wnioskowanej zmiany, jako podkreślenia przejrzystości działań w zakresie udzielania zamówień publicznych, radni klubów opozycyjnych odrzucili wniosek 11 głosami przeciw przy 3 wstrzymujących się. Uchwała natomiast przyjęta została stosunkiem głosów 14 za, 7 przeciw. Podczas przedstawiania sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrz poinformował o przyznaniu Gminie Świebodzice dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 na zadanie: „Remont drogi gminnej ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach wraz z remontem oświetlenia i doświetleniem przejść dla pieszych”. Wartość zadania wynosi 2 491 637 zł, otrzymane dofinansowanie wynosi 1 494 982 zł i stanowi 60% całości kosztów.

W toku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej powołano nowego Skarbnika Miasta Panią Iwonę Wojciechowską-Zatorską. Debatowano również nad Raportem o stanie Gminy za rok 2019.

 

Najdłuższą dyskusję wywołały punkty obrad dotyczące udzielenia wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 r. oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
Wśród zarzutów kierowanych przez radnych opozycyjnych do Burmistrza powtarzał się temat opóźnień przy realizacji zadań w ramach tzw. Terenów zielonych”, czy rezygnacja z budowy Domu Złotego Wieku. Burmistrz wyczerpująco wyjaśnił kwestię problemów z wykonawcą wyłonionym przez poprzednią władzę, który nie wywiązał się z powierzonych mu realizacji, co skutkowało koniecznością wypowiedzenia umowy i ponownym przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wykonanie 12 zadań. Podkreślił również, że dom dziennej opieki dla seniorów był inwestycją generującą olbrzymie koszty dla gminy i dlatego został przez większość radnych zaopiniowany negatywnie. Jednak przytoczone merytoryczne wyjaśnienia nie przekonały opozycji, która zgodnie z powziętym przed obradami zamierzeniem nie udzieliła Pawłowi Ozdze wotum zaufania.
W punktach dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniabudżetu Gminy Świebodzice za 2019 r. i udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. przewodniczący komisji rewizyjnej Łukasz Kwadrans podkreślał, swoje zastrzeżenia do stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy. Dodatkowo podkreślał, że nie rozumie zastrzeżeń RIO do wniosku komisji o nieudzielenie burmistrzowi absolutorium., brzmiących:
„Organ dokonujący oceny wykonania budżetu (Rada Miejska – przyp. redakcji) powinien czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się na wybranych jego elementach, czy też kwestiach wręcz z nim niezwiązanych.”
Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że: „Komisja Rewizyjna bez podstawy prawnej wydała negatywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu i wykonaniu budżetu za 2019 r. przez Burmistrza Miasta Świebodzice.” Pomimo uwag RIO, czy faktu przyznania Gminie Świebodzice bardzo wysokiej 83 lokaty w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2019 (na 2 800 badanych gmin), tworzonego przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, radni stosunkiem głosów 13 przeciw, 7 za 1 wstrzymujący się zdecydowali o nieudzieleniu absolutorium.
Jest to kolejny przykład niezrozumiałego i niemerytorycznego działania radnych.
Można podać wiele przykładów uchylonych uchwał przez oraz organ nadzoru i takim ostatnim przykładem jest uchylona w części uchwała dotycząca przystąpienia miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Dolnośląski uchylił wniesioną do niej poprawkę merytoryczną, zgłoszoną przez wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja i przeforsowaną głosami radnych. Mowa o zapisie, aby przygotowanie dokumentu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, odbyło się „wewnątrz Urzędu w ramach zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego”. 

 

 

 

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1456

Powrót