Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie Ratusza

Wyjaśnienie

Opublikowano: 10-11-2020
W związku z pojawieniem się dużego niepokoju wśród mieszkańców naszej gminy wynikłego z opublikowania, m. in. w mediach społecznościowych, projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami, czujemy się zobowiązani do złożenia pewnych wyjaśnień.

Projekty uchwał zostały przekazane Przewodniczącej Rady Miejskiej z prośbą o zwołanie Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Mając na uwadze obszerność materiału, dostarczono go z wyprzedzeniem, aby umożliwić Radnym zaznajomienie z nim i przygotowanie uwag na posiedzenie Komisji, w pracach której mają wziąć udział Burmistrz, Prezes ZGK Sp. z o. o. oraz pracownicy merytoryczni, celem wyjaśnień, przedstawienia argumentów i wypracowania z Radnymi ostatecznego projektu.

Opublikowane projekty uchwał na „Wspólnych Świebodzicach” są niekompletne, bowiem nie przedstawiono uzasadnień, których treść jest istotna dla zrozumienia zasadności wprowadzenia uchwały. Chcemy wierzyć, że nastąpiło to w wyniku omyłki, a nie chęci wywołania zaniepokojenia mieszkańców. Stąd też pozwolimy sobie przytoczyć uzasadnienie dla projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

„Ustalanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest bezwzględnie związane z kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu, na które składają się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, wzrostu ceny zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania instalacji do nowych przepisów.”

Wobec powyższego oraz z uwagi na wzrost kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, zmiana ceny  jest nieunikniona.

Pragniemy również zauważyć, że celem zbilansowania systemu gospodarki odpadami gminy sąsiednie dokonały już podwyżek stawki za odbiór odpadów komunalnych z początkiem roku 2020. Propozycja wprowadzenia podwyżki w ostatnim możliwym terminie nie powinna być odbierana jako brak zrozumienia dla aktualnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców naszej gminy. Ponadto informujemy, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej proces zagospodarowania odpadami musi się bilansować.

Autor: Wydział GNZ/ PK

Liczba wyświetleń: 1945

Powrót