Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Plakat o treści Budżet Obywatelski Gminy Świebodzice

Weryfikacja projektów budżetu obywatelskiego

Opublikowano: 20-11-2020
Działając na podstawie § 29 Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Zespół ds. oceny projektów sporządził listę projektów pozytywnie ocenionych oraz listę projektów negatywnie ocenionych, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wraz z nazwą Wnioskodawcy.
Zgodnie z § 22 ust. 1 Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice projekty podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej w kolejności ustalonej przez wynik głosowania.

Wśród 17 projektów poddanych pod głosowanie najwięcej głosów, tj. 52 głosy, otrzymał projekt Pana Marka Gąsiora, pn.  „Budowa placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w Świebodzicach”. W trakcie weryfikacji ustalono m.in., że lokalizację w/w zamierzenia zaplanowano w obszarze znajdującym się w wykazie zabytków, określonym jako historyczny układ urbanistyczny - zabudowa poza średniowiecznymi murami miejskimi, w większości miasto XIX w. i początków XX w. wraz z zabudową pofabryczną, w związku z czym postanowiono zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu o wydanie opinii co do możliwości realizacji inwestycji. W dniu 26.10.2020 r. do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęła negatywna opinia planowanego zamierzenia z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, co skutkuje brakiem możliwości realizacji inwestycji i koniecznością negatywnej oceny projektu. 

 

Lista projektów negatywnie ocenionych


Tytuł projektu

Wnioskodawca

Budowa placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w Świebodzicach

Marek Gąsior

 Ikona pdfPismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [111.11 KB]

Ikona docxPismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.08 KB]

Kolejnym projektem, który otrzymał najwięcej głosów, tj. 32 głosy, był projekt Pani Antoniny Nowackiej, pn. „Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim”. W tym przypadku w trakcie weryfikacji również ustalono m.in., że lokalizację w/w zamierzenia zaplanowano w obszarze znajdującym się w wykazie zabytków, określonym jako historyczny układ urbanistyczny - zabudowa poza średniowiecznymi murami miejskimi, w większości miasto XIX w. i początków XX w. wraz z zabudową pofabryczną, w związku z czym postanowiono zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu o wydanie opinii co do możliwości realizacji inwestycji. W dniu 26.10.2020 r. do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęła pozytywna opinia planowanego zamierzenia wraz z wytycznymi konserwatorskimi z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w związku z powyższym oceniono projekt pozytywnie. Z uwagi na fakt, że zadanie wyczerpuje środki Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na realizację w danym  roku budżetowy odstąpiono od oceny pozostałych projektów.

 

Lista projektów pozytywnie ocenionych

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim

Antonina Nowacka

 

Ikona pdfPismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [237.55 KB]

Ikona docxPismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.19 KB]

Od negatywnej oceny przysługuje Wnioskodawcy w myśl § 30 Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice prawo wniesienia odwołania w terminie 7 dni od daty opublikowania listy projektów.

Zgodnie z § 29 w/w Uchwały niniejszy dokument wraz z załącznikami, tj. opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu znak: W/N.5183.2228.2020.PS z dnia 19.10.2020 r. oraz opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu znak: W/N.5183.2218.2020.PS z dnia 19.10.2020 r. podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

Uwaga! Ze względu na możliwość wniesienia odwołania ostateczna lista projektów zostanie opublikowana niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie odwołania lub po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

 

 

 

 


Autor: Wydział RS

Liczba wyświetleń: 2500

Powrót