Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb na rozmytym tle

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz podatki od nieruchomości

Opublikowano: 10-12-2020
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 listopada (czwartek) poddane zostaną pod głosowanie uchwały dotyczące: nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przedłożenie tych uchwał jest konieczne i uzasadnione, choć poddawane pod wątpliwość przez niektórych. Otóż czujemy się zobowiązani wyjaśnić, że właśnie kwestia dobra mieszkańców jest dla burmistrza priorytetem. Burmistrz dąży do tego, aby miasto dynamicznie się rozwijało, mogło realizować  strategiczne inwestycje poprawiające komfort mieszkańców, aby sytuacja finansowa miasta była stabilna. 

Wymienione kwestie nie są jednak możliwe do zrealizowania, gdy nie ma zabezpieczonych środków finansowych na pokrycie wielu zakresów działań. Podwyższenie podatków od nieruchomości od 2021 roku zasili i wzmocni budżet miasta o milion złotych. To szansa dla Świebodzic na przeprowadzenie wielu bardzo ważnych, oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Jak podkreśla burmistrz Paweł Ozga podejmowanie decyzji o podwyżkach w opłatach jest kwestią bardzo trudną i mocno analizowaną, ale należy pamiętać, że miasto bez tych wpływów nie jest w stanie się rozwijać. Jesteśmy także świadomi tego, że każda podwyżka w opłatach wywołuje zaniepokojenie i budzi wiele emocji. Wierzymy, że przedstawione argumenty uzasadnią decyzję samorządu, która spotka się z Państwa zrozumieniem. 

Pieniądze, które pochodzą z podatków od nieruchomości zostaną przeznaczone na inwestycje i remonty potrzebne w naszym mieście, oprócz zaplanowanych inwestycji na 2021 będzie można dodatkowo wykonać np.: remont niecki basenowej, stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Zamkowej, zmodernizowanie oświetlenia na Os. Sudeckim, częściową wymianę nawierzchni na ul. Mikulicza, remont ul. Kasztanowej, utwardzenie drogi Lawendowej i Sielskiej, remont podwórek w centrum miasta czy wiele innych zadań.  

 

Za przyjęciem górnych stawek kwotowych w projekcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok przemawia fakt nie waloryzowania stawek przez dwa kolejne lata, aktualnie obowiązuje wciąż uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/263/2017 z dnia 30 października 2017 roku, co ma wpływ na ograniczenie kwoty dochodów budżetu gminy.

 

Wzorem lat poprzednich została przygotowana uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, gdzie  w większości podstaw opodatkowania przyjęto górne granice stawek kwotowych zawartych w obwieszczeniu MF z dnia 23 lipca 2020 r. (opublikowany w M.P. z 2020 r., poz. 673).

W  dwóch przypadkach w projekcie uchwały została obniżona kwota podatku, tj;

- obniżono o 50 % górną stawkę podatku w pozycji – budynki gospodarcze przeznaczone na niezarobkowe cele bytowe gospodarstw domowych – z kwoty 8,37 zł/1m2 na 4,19 zł/1m2,

 

- oraz w pozycji „budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 8,37 zł /1 m2 na 8,00 zł/1 m2.

W bieżącym roku skutki z tytułu obniżenia górnych stawek kwotowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wyniosły 488.266,86 zł, natomiast w przyszłym roku zostały oszacowane na kwotę 938.186,74 zł, co daje łącznie kwotę 1.426.453,60 zł.

Ponadto, za podjęciem niniejszej uchwały przemawia również fakt, obniżenia dochodów w 2020 roku z uwagi na udzielanie preferencji w spłacie zobowiązań podatkowych  w postaci umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej oraz udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVD-19  

Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przyczyny podwyżki, rosną koszty usług

Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, wzrostu ceny zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania instalacji do nowych przepisów.

 

Wobec powyższego oraz z uwagi na wzrost kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, zmiana ceny  jest nieunikniona.

 

Pragniemy również zauważyć, że celem zbilansowania systemu gospodarki odpadami gminy sąsiednie dokonały już podwyżek stawki za odbiór odpadów komunalnych z początkiem roku 2020. Propozycja wprowadzenia podwyżki w ostatnim możliwym terminie nie powinna być odbierana jako brak zrozumienia dla aktualnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców naszej gminy. Ponadto informujemy, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej proces zagospodarowania odpadami musi się bilansować. Dla porównania przedstawiamy wysokość opłat z innych gmin i miast.

 

Aktualna stawka opłat za odpady selektywne obecnie wynosi 19,90 zł za jednego mieszkańca, a od przyszłego roku planowane jest, aby wynosiła  27,00 zł, co oznacza, że kwota zwiększy się o 7,10 zł. Z kolei kwota za odpady zbierane nieselektywne aktualnie wynosi 39,80 zł, od przyszłego roku w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, opłata będzie wynosiła 54,00 zł. Kwota ta zwiększa się o 14,20 zł. 

 

Oznacza to, że po podjęciu uchwały przez  Radę Miejską w Świebodzicach czteroosobowa rodzina zapłaci od Nowego Roku za odpady selektywne 108 zł, a za nieselektywne 216 zł.

 

Pieniądze z opłat za odpady mogą być przeznaczone zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie z dn. 13 09.1996 r z późn. zm., czyli na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obsługę administracyjną oraz na koszty bezpośrednio związane z odbieraniem odpadów z terenu Gminy Świebodzice oraz na ich utylizację.

Wzrost cen związany jest  z kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu. 

 


Gmina/Miasto

Stawka opłaty w zł na mieszkańca/miesiąc

selektywne zbieranie odpadów

w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

 

aktualne

Świdnica

26,00

78,00

Wałbrzych

27,00

54,00

Jaworzyna Śląska

26,00

52,00

Marcinowice

26,00

52,00

Ząbkowice Śląskie

28,00

56,00

Gąbin

27,00

54,00

Słupno

29,00

58,00

Dobromierz

27,00 (1-4 os.)
21,00 - każda os. ponad 4

 

 

54,00

Świebodzice

Stawka aktualna

19,90

39,80

Stawka proponowana

27,00

54,00

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1958

Powrót