Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu widać Ratusz Miejski.

Radni nie podjęli uchwał-Gmina poniesie konsekwencje

Opublikowano: 16-12-2020
Dnia 14 grudnia, poniedziałek zakończyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęta 30 listopada, trwała z przerwami 3 dni (kontynuowana 10 i 14 grudnia), łączny czas: ponad 15 godzin.

Wniosek o zwołanie sesji burmistrz miasta Paweł Ozga złożył 23 listopada. Pod obrady poddano bardzo ważne z punktu widzenia  prawidłowego funkcjonowania Gminy Świebodzice projekty uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r. 
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 4. Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie Wodnego Centrum Rekreacji na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach;
 6. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice;
 7. przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 8. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 10. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 11. wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 12. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 13. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świebodzice, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania opłat.

Pomimo rzetelnego przygotowania projektów uchwał i merytorycznego przedstawienia ich Radzie Miejskiej, z 13 projektów uchwał złożonych przez wnioskodawcę przyjęte zostały tylko 3. Chociaż część radnych próbowała bagatelizować sytuację i tłumaczyć swoją decyzję dobrem mieszkańców, w rzeczywistości odrzucenie dokumentów rodzi dla Gminy i jej mieszkańców daleko idące, niekorzystne konsekwencje. 

W porządku obrad znalazły się również dwa projekty uchwał złożone przez Przewodniczącą RM Halinę Mądrą w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektorów Szkół Podstawowych w Świebodzicach i na działalność burmistrza miasta Świebodzice. W przypadku pierwszej skargi,  Skarżący wskazał na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół z uwagi na brak w szkołach elektronicznej skrzynki podawczej e PUAP na dzień złożenia skargi. 

 

Skarga na działalność burmistrza została złożona przez mieszkankę Świebodzic, która zarzuciła burmistrzowi, że  została zablokowana na  portalu Facebook, na oficjalnym fan page`u Miasto Świebodzice. Dodać należy, że Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji nie zwracała się do burmistrza o żadne wyjaśnienia.

 

Ponieważ w dniu 30 listopada 2020 r. nie zostały uchwalone zmiany do budżetu na rok 2020, z tym samym dniem wprowadzone zostało zarządzenie Burmistrza zmieniające budżet na podstawie zawiadomień od Wojewody Dolnośląskiego. Ma to istotny wpływ na zgodność w sprawozdawczości pomiędzy Gminą a organem dotującym. Tym samym zmianie uległy plan dochodów ogółem oraz wydatków ogółem w porównaniu do planów zawartych w projekcie uchwały budżetowej przedstawionej na 30.11.2020 r. W międzyczasie początkiem grudnia otrzymaliśmy zawiadomienia Ministra Edukacji i Nauki o zwiększeniu dla Miasta Świebodzice subwencji oświatowej. Wpłynęło to na zmiany ogólne dochodów oraz wydatków budżetowych, a tym samym  wymusiło wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały z dnia 30.11.2020 r. Ponadto nieprzyjęcie zmian budżetu Gminy Świebodzice oznacza brak możliwości wypłacenia nauczycielom jednorazowego dofinansowania na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, blokuje możliwość zakupów inwestycyjnych placówkom, pozbawia Branżową Szkołę I stopnia możliwości skorzystania z dotacji przyznanej ze Starostwa Powiatowego na bieżące funkcjonowanie. W sferze edukacji największym problemem jest jednak niemożność wprowadzenia do budżetu 297 816,00 zł subwencji z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, z której miały być m.in.  dotowane placówki niepubliczne.

Niestety placówki edukacyjne i oświatowe nie są jedynymi, które odczuwają konsekwencje decyzji części radnych Rady Miejskiej. Nieprzyjęcie podczas ostatniej sesji, uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r. spowodowało nieuregulowanie w terminie zobowiązań Gminy Świebodzice wynikających z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 821) tj. pokrycie wydatków na  opiekę i wychowanie   dzieci   umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka oraz z tytułu wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nieuregulowanie zobowiązań z tytułu pobytu około 40 dzieci z Gminy Świebodzice w ww. formach pieczy zastępczej w kwocie 60 993 zł ściśle związane jest z naliczeniem odsetek ustawowych. Nieprzyjęcie ww. uchwały ma także skutek wizerunkowy stawiający Gminę w negatywnym świetle jako jednostkę samorządu terytorialnego uchylającą się od obowiązków wobec najsłabszej grupy osób-dzieci z domów dziecka i z rodzin zastępczych.

Radny Rady Miejskiej Marek Gąsior zgłosił wniosek o przesunięcie środków z wycinki lasu na lądowisku, na wymianę opraw lamp oświetleniowych na boisku przy ulicy Rekreacyjnej, w ten sposób po raz drugi zostało wykreślone to zadanie. Ze środków uzyskanych ze zbycia drewna miała być wykonana elektryfikacja lotniska. Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach złożyło pismo w tej sprawie do Rady Miejskiej. Dokument ten został odczytany dopiero w punkcie 8 porządku obrad.

 

Ze względu na niepodjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r. należało w konsekwencji zdjąć z porządku obrad  projekt uchwały  w sprawie zmian w WPF.

 

Kolejne poważne konsekwencje rodzi niewprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026 zadania inwestycyjnego pn. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach. Skutkuje to przede wszystkim brakiem możliwości podpisania umowy o dofinansowanie i ubiegania się o środki finansowe. Gmina Świebodzice złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach którego zawnioskowano o środki m.in. na budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej, przy ul. Lotniczej, przy ul. Siennej, przy ul. Olszańskiej oraz przy ul. Strefowej. Powyższe działania mają na celu uporządkowanie kwestii dotyczącej wód opadowych i ich właściwego odprowadzenia w celu ochrony obszarów przed zalewaniem. Łączna kwota, która została zaplanowana na realizację ww. inwestycji wyniosła 5 776 659,46 zł, a dofinansowanie zaplanowano na poziomie 4 005 967,67 zł. W ramach prowadzonych zadań został wykonany m.in. system kanalizacji deszczowej przy ul. Strefowej oraz przy ul. Długiej, na co wydatkowano kwotę 1 469 927,00 zł, której częściowy zwrot zaplanowano w ramach refundacji na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałe zadania, które zrealizowane mają zostać w latach 2021-2022 oszacowano na kwotę 4 626 732,46 zł, również przy dofinansowaniu na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych. Odmowa zabezpieczenia przez Radnych środków skutkowała brakiem możliwości budowy i rozwoju infrastruktury technicznej, pozyskania środków zewnętrznych w wysokości ponad 4 mln zł, a przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i zniweluje negatywne skutki intensywnych opadów i podtopień w tych rejonach miasta.  

Długą dyskusję wywołał między radnymi projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie Wodnego Centrum Rekreacji na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący RM poinformował o negatywnej opinii Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego. W dyskusji zarzucono brak biznesplanu i wstępnego projektu dla realizacji inwestycji mającej na celu zapewnienie zaplecza hotelowego dla OSiR. Mając na uwadze fakt, że obecnym przeznaczeniem terenu postulowanego pod ww. inwestycję są usługi sportu i rekreacji i nie można mieć pewności, czy zmiana planu miejscowego zostanie uchwalona, sugerowanie ponoszenia kosztów wysokości kilku, bądź kilkunastu tysięcy złotych z budżetu Gminy na sporządzenie biznesplanu oraz wstępnego projektu hotelu, nie znając, chociażby parametrów zabudowy (która zostanie określona dopiero w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), jest, w tym trudnym czasie, nieracjonalne.

Radni Rady Miejskiej uchwalili Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Na wniosek radnego Marka Gąsiora suma środków zapisanych w programie została zwiększona łącznie do kwoty 625.000 zł. Kwota została przesunięta z zaplanowanego budżetu Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

 

W toku obrad pomimo uwagi dotyczącej możliwości odbierania przez spółkę ZGK Świebodzice odpadów wielkogabarytowych  od mieszkańców na życzenie, za dodatkową opłatą, radni przyjęli jednogłośnie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice, bez wspomnianej prośby mieszkańców miasta. 

 

Całkowicie niezrozumiałe i nieracjonalne wydaje się działanie większości radnych Rady Miejskiej podczas procedowania nad trzema projektami uchwał ws. przyjęcia regulaminu PSZOK, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  Po przedstawieniu projektów uchwał Wiceprzewodniczący RM poinformował o pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a po otwarciu dyskusji nie pojawiły się żadne uwagi. Pomimo tego ww.  projekty zostały odrzucone większością głosów.

 

Nie bez znaczenia dla budżetu gminy na rok 2021  jest nie przyjęcie kolejnych ważnych dla mieszkańców uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  W przypadku pierwszego z nich pieniądze, które pochodzą z podatków od nieruchomości, miały zostać przeznaczone na inwestycje i remonty potrzebne w naszym mieście, oprócz zaplanowanych inwestycji na 2021 dodatkowo planowano wykonać np.: remont niecki basenowej, stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Zamkowej, zmodernizowanie oświetlenia na Os. Sudeckim, częściową wymianę nawierzchni na ul. Mikulicza, remont ul. Kasztanowej, utwardzenie drogi Lawendowej i Sielskiej, remont podwórek w centrum miasta, oraz wiele innych zadań. Szacowana strata z tego tytułu to ok. 938.186,74 zł.

Natomiast, aż 1.547.000 zł wyniesie szacowana strata w związku z niepodjęciem drugiego z ww. projektów uchwał. Po przedstawieniu projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM poinformował o negatywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w czasie dyskusji poruszono kwestie bilansowania systemu gospodarki odpadami. Zarzucono ponadto brak szczegółowych wyliczeń, m.in. w zakresie składników proponowanej stawki i z czego ona wynika, mimo wcześniejszego przedstawienia prezentacji, z której jasno wynikała ważna informacja o ilości odpadów zbieranych w ostatnich latach, a także o cenach przyjęcia poszczególnych frakcji odpadów do RIPOK, co ma bezpośredni wpływ na ostateczny koszt systemu gospodarki odpadami. Pomimo informacji, że brak przyjęcia przedmiotowej uchwały praktycznie uniemożliwi pobieranie opłat od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne projekt uchwały, został odrzucony w całości.

 

Odrzucenie tych dwóch projektów uchwał spowoduje zmniejszenie dochodów w budżecie gminy w sumie o kwotę 2.485.186,74 zł.

Po przedstawieniu projektu uchwały, w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, Wiceprzewodniczący RM poinformował o pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  Po otwarciu dyskusji nie pojawiły się żadne uwagi. Jeden z radnych zaproponował jedynie podniesienie kwoty z 2 do 5 złotych. Wniosek został przez Radnych przyjęty, uchwała została podjęta.
Przed głosowaniem zwrócono uwagę, że w toku wcześniejszych obrad  nie uchwalono podniesienia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, więc poddawane pod głosowanie jest wprowadzenie obniżki od obowiązującej kwoty 19,90 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęcie uchwały w takiej formie oraz odrzucenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonych gabarytach wprowadza duże ryzyko niezbilansowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, oraz narażenie Gminy na rezygnację z inwestycji celem dokonania dopłat do Spółki. Ponadto podkreślono, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zamieszczono szczegółowe wyliczenie kwoty zwolnienia. Nieuzasadnione podniesienie jej do 5 zł zmniejszy dochód gminy o ok. 129.000 zł.

Brak konsekwencji radni zaprezentowali również podczas procedowania nad określeniem wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Po przedstawieniu projektu uchwały, informacji od Wiceprzewodniczącego o pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, i  otwarciu dyskusji nie pojawiły się żadne uwagi. A jednak w początkowej fazie głosowania wielu Radnych było przeciwko przyjęciu uchwały. Ostatecznie została ona podjęta.

Po głosowaniu zwrócono Radnym uwagę, że nieprzyjęcie tej uchwały skutkowałoby niemożnością wprowadzenia obniżki, przegłosowanej w poprzedniej uchwale, ponieważ obowiązujący wzór deklaracji jej nie uwzględnia. Po chwili ciszy, która wybrzmiała po tych słowach, jeden z Radnych stwierdził, że wzór deklaracji jest zawiły, niejasny i zawiera powtórzenia.

 

Decyzja radnych o odrzuceniu projektu uchwały ws. ustalenia strefy płatnego parkowania jest niezrozumiała, gdyż mieszkańcy miasta, lokalni przedsiębiorcy, a także osoby przyjeżdżające z okolicznych miejscowości od dawna opowiadają się za wprowadzeniem rozwiązania zwiększającego rotacyjność ruchu komunikacyjnego w centrum miasta.

Niepodjęcie uchwały w sprawie ustalenia  strefy płatnego parkowania : wartość szacunkowa  w pierwszym roku funkcjonowania: zakup urządzeń  - 120 000zł, koszty obsługi ok.
85 000zł, szacunkowy roczny przychód ok. 340 000zł.

Chcielibyśmy zauważyć, że część projektów uchwał została odrzucona bez podejmowania jakiejkolwiek dyskusji, czy uzasadnienia. Nawet jeśli Radni mieli do przedstawianego materiału uwagi – nie wiemy jakie, nie znamy zastrzeżeń Radnych, w związku z czym, nie mamy możliwości poprawienia projektów uchwał, aby umieścić je w porządku obrad kolejnej Sesji RM i poddać ponownie pod głosowanie.

 

Zastanawiającym jest również fakt, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała większość projektów uchwał pozytywnie, jednak jej członkowie zagłosowali przeciwko ich przyjęciu, wykazując całkowity brak konsekwencji. Należy przy tym wspomnieć, że projekty uchwał dotyczące gospodarki odpadami na terenie Miasta Świebodzice wpłynęły do Biura Rady Miejskiej dnia 6 listopada 2020 r. z nadzieją na wprowadzenie wspólnych rozwiązań i osiągnięcie porozumienia. Przez ponad miesiąc nie wpłynęły do Burmistrza Miasta ani pracowników merytorycznych żadne uwagi czy zapytania dotyczące ww. materiału.

 

Odrzucenie w czasie sesji projektów uchwał bez zgłoszenia uwag jest niezrozumiałe zwłaszcza, że pracownicy przez wiele miesięcy brali udział w tworzeniu, uzgodnieniu i konsultowaniu projektów uchwał, aby osiągnęły ostateczny kształt i zaspokoiły wymagania mieszkańców, jak i zainteresowaną Radę Miejską. Nie jest ważny tylko interes sam w sobie, a działanie w ramach wspólnego dobra dla Naszego Miasta i Naszych Mieszkańców.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1402

Powrót