Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Ratusz Miejski

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjęte

Opublikowano: 11-01-2021
Dnia 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek) odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Pod obrady poddano jeden projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Grzegorz Cabanek bardzo wyczerpująco zreferował dokument, wyjaśniając radnym Rady Miejskiej, co składa się na zaproponowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29 zł od 1 mieszkańca. Wyjaśnił, że  ustalenie stawki jest bezwzględnie związane z kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za  gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu, w skład których wchodzą: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Konieczność przyjęcia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika przede wszystkim z lawinowego wzrostu kosztów składowania odpadów, a zysk ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z opłaty od jednego mieszkańca w wysokości 29 zł to  jedynie 0,30 gr. Dlatego nie jest prawdziwym stwierdzenie części radnych, jakoby mieszkańcy mieli ponosić koszty bilansowania się systemu i utrzymywać spółkę. Pomimo skrupulatnych wyliczeń przedstawionych przez prezesa, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj złożył wniosek formalny o zmianę § 1 projektu uchwały i nadanie mu brzmienia: „w przypadku nieruchomości zamieszkałej ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 19,90 zł od jednego mieszkańca”.  W głosowaniu radni przyjęli wniosek. Następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę w zmienionym brzmieniu.  Kolejnym punktem obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Długą debatę wywołało zapytanie radnych Klubu Wspólne Świebodzice dotyczące ilości osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach od początku kadencji obecnego burmistrza Pawła Ozgi. Sekretarz Miasta Sabina Cebula przekazała radnym odpowiedź, że do dnia 17 listopada 2018 r. były to 82 osoby, na dzień  31.12 2020 r. jest to 83 osoby, czyli o jednego pracownika więcej. Radni otrzymali informacje, że nowe osoby są przyjmowane w urzędzie na wakaty powstałe wskutek złożenia wypowiedzeń lub zakończenia terminu umowy. W toku dyskusji pojawiło się m.in. pytanie o koszty dostosowania śmieciarki zakupionej w ubiegłym roku przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o. do obsługi  kontenerów KP-7 oraz czy sprzęt jest używany. Zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że po dostosowaniu, które producent wykonał na własny koszt, pojazd zasilił tabor spółki i pełni swoją funkcję na ulicach Świebodzic.     

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 395

Powrót