Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Ratusz Miejski widziany od boku

Budżet pozornie przyjęty – Gmina i instytucje kultury bez środków na rozwój

Opublikowano: 24-02-2021
W czwartek,18 lutego zakończyła się kolejna XL sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Trwała z przerwą od czwartku 11 lutego. W porządku obrad początkowo znalazły się dwa projekty uchwał zgłoszone przez wnioskodawcę Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgę w sprawie:
 1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2026;
 2. uchwała budżetowa Gminy Świebodzice na rok 2021;

Na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej Haliny Mądrej w glosowaniu radni wprowadzili do porządku dwa kolejne projekty uchwał w sprawie:

3. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Świebodzice,

4. rozpatrzenia skargi na niewykonanie uchwały Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta Świebodzice.

Następnie radni przystąpili do procedowania zgłoszonych projektów uchwał. Na wniosek radnego Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa z projektu WPF-u wykreślono zapisy punktu 5 paragrafu 4 upoważniający burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Wniosek został przyjęty 13 głosami za. W praktyce oznacza to, że w wielu przypadkach zmiana, która dotychczas była wprowadzana zarządzeniem Burmistrza Miasta, będzie wymagała zwołania sesji.

Kolejnym wnioskiem zgłoszonym przez radnego Rady Miejskiej Patryka Białego było wpisanie do WPF-u oświetlenia ulicy Węglowej, z podziałem kosztowym zadania na rok 2021 w kwocie 0 zł oraz rok 2022 w wysokości 150 000 zł. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na wniosek radnego Łukasza Kwadransa do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano zadanie pn.: Budowa drogi klasy dojazdowej tworzącej ulicę wraz  z infrastrukturą. Radny zaproponował, aby koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł 300 000 zł, a w 2022 r. 700 000 zł. Wniosek przyjęto jednogłośnie. W tej części posiedzenia złożono jeszcze dwa wnioski, jednak nie zostały poddane pod głosowanie. Pierwszy z nich dotyczył zmian w planowanym budżecie, drugi dotyczący zwiększenia środków na budowę lotniska sportowo-dyspozycyjnego o 100 000 zł w roku 2021, wycofał wnioskodawca radny Łukasz Kwadrans. Po tym wniosku nastąpiła seria przerw w obradach na wniosek radnych Zjednoczonej Prawicy i Wspólnych Świebodzic, trwająca łącznie ponad pół godziny, po której Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra ogłosiła przerwę w obradach do czwartku (18 lutego), nie podając radnym podstawy ani przyczyny swojej decyzji.

Druga część XL sesji rady Miejskiej w Świebodzicach rozpoczęła się od głosowania nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2026. Uchwała została przyjęta 8 głosami za przy 12 wstrzymujących się. Była to sytuacja niezrozumiała, gdyż wśród radnych, którzy wstrzymali się od głosu byli wnioskodawcy, których sugestie zostały wprowadzone do projektu. 

Następnie radni przeszli do procedowania nad projektem uchwały budżetowej Gminy. Burmistrz Miasta Paweł Ozga na początku XL sesji w dniu 11 lutego, wyjaśnił radnym uczestniczącym w obradach oraz Mieszkańcom miasta oglądającym posiedzenie, że przedłożony projekt budżetu wspiera aktywny, a jednocześnie racjonalny i bezpieczny rozwój Świebodzic. Zakłada ważne zadania, jak utworzenie nowych miejsc żłobkowych dla świebodzickich maluchów,  budowę placu zabaw przy żłobku, budowę kanalizacji deszczowej (dotyczy ulic: Długa, Lotnicza, Sienna Olszańska i Strefowa), czy oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim, przy ulicy Mieszka I.  Ponadto w projekcie zwiększone zostały wydatki na dopłaty do wody, dotacje dla stowarzyszeń, czy środki związane z realizacją budowy lotniska sportowo-dyspozycyjnego. A to tylko część z planowanych do realizacji zadań. Burmistrz Miasta podkreślił, że rok 2021 jest czasem trudny, gdyż ciężko przewidzieć jakie skutki przyniesie utrzymujący się stan pandemii. Jednak mimo wszystko ważne jest, aby Gmina się rozwijała, dlatego dla dobra wszystkich obecnych i przyszłych Mieszkańców, należy nie zwlekać i uchwalić budżet. 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej rozpoczęto dyskusję. Jako pierwszy wniosek złożył radny Rady Miejskiej Janusz Kościukiewicz, który chciał wydzielenia i zabezpieczenia kwoty w wysokości 200 000 zł z dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na utworzenie w mieście Izby Pamięci. O stworzenie  miejsca pamięci w naszym mieście wielokrotnie zwracali się Mieszkańcy, a działanie to zostało wpisane do strategii rozwoju Gminy Świebodzice na lata 2021-2027 jako jedno z priorytetowych w ramach zapewnienia szerokiego dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej.  Radni opozycyjni podważali możliwość poddania wniosku pod głosowanie, nawet w obliczu  jasnego stanowiska radcy prawnego. 

Na wniosek radnego klubu Wspólne Świebodzice Łukasza Kwadransa z projektu uchwały wykreślony został pkt. 3, 4 i 5 paragrafu 14. W praktyce stanowi to poważne utrudnienie w prawidłowym funkcjonowaniu Gminy, ponieważ w wielu przypadkach zmiana będzie wymagała zwołania sesji Rady Miejskiej, a nie jak dotychczas dokonania jej zarządzeniem Burmistrza Miasta. 

W trakcie dyskusji radny zawnioskował również o zwiększenie dochodów majątkowych o 300 000 tys. zł na zadanie pn. Budowa drogi klasy dojazdowej tworzącej ulicę wraz  z infrastrukturą, które na wcześniejszych obradach głosami radnych zostało wprowadzone do WPF-u. Działania na rzecz realizacji tego zadania Burmistrz Miasta Paweł Ozga rozpoczął w październiku 2020 r. od podpisania porozumienia z inwestorem. Wniosek również został przyjęty.  

Kolejnym wnioskiem radnego, było zmniejszenie rezerwy ogólnej do kwoty minimalnej wymaganej w przepisach ogólnych, czyli 110 900 zł, tak by środki w  wysokości 239 800 zł przeznaczyć na nowe zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że takie działanie może zakłócić rezerwę kryzysową, szczególnie ważną w obecnej sytuacji epidemicznej. Zaproponowała w zamian utworzenie rezerwy celowej, które będzie rozwiązaniem bezpiecznym dla Gminy i jej mieszkańców. Jednak wniosek w niezmienionej formie został przyjęty głosami radnych opozycyjnych. 

Radni na tym nie poprzestali. Przewodnicząca RM Halina Mądra w imieniu trzech klubów: Zjednoczona Prawica, Wspólne Świebodzice i Obywatelskie Świebodzice zawnioskowała o pozbawienie Miejskiego Domu Kultury 250 000 zł i przesunięcia tych środków do OSiR Świebodzice Sp. z o.o. Argumentacja, że mieszkańcy po pandemii będą bardziej potrzebowali sportu niż kultury, było mocno stronnicze i niepoparte żadnymi wskazaniami medycznymi. Ponadto klubowy kolega Przewodniczącej również członek Zjednoczonej Prawicy Krystian Wołoszyn swoim wnioskiem przesunął kolejne 120 000 zł na działalność OSiR-u, tym razem zabierając je z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Działania te są bardzo krzywdzące dla Mieszkańców Świebodzic, którzy w ten sposób zostali pozbawieni możliwości obcowania ze sztuką, muzyką, udziału w wydarzeniach kulturalnych czy zapoznania się z najnowszą ofertą wydawniczą. Zgodnie z Art. 9 ust. 2 Ustawy o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prowadzenie działalności  kulturalnej jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy, a obecna sytuacja doprowadziła do tego , że w mieście nie będzie  możliwości organizowania żadnych wydarzeń ze względu na przesunięte środki.  

Do niemal takiej samej sytuacji doprowadził radny Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice Sebastian Biały, który podobnie jak w ubiegłym roku złożył wniosek o przesunięcie środków  przeznaczonych na działania promujące Gminę do spółki ZWIK .Warto przypomnieć, że środki na promocję miasta w poprzedniej kadencji były zazwyczaj zwiększane, np. z 574 000 zł w roku 2017 na 767 820 zł w 2018 r. lub pozostawały na podobnym poziomie.  Już w budżecie na rok 2020 r. po przesunięciach dokonanych na wniosek radnego na promocję Gminy pozostało 227 950 zł, a w 2021 r. jedynie 69 400  zł. To aż 10 razy mniej. Czy za tak mała kwotę można zatem mówić o jakichkolwiek działaniach promocyjnych?  Brak środków finansowych na kulturę, bibliotekę czy promocję spowoduje brak możliwości organizowania jakichkolwiek imprez w mieście oraz informowanie mieszkańców o różnych wydarzeniach nie będzie możliwe poprzez wydawanie gazety.

 

BUDŻET WYDZIAŁU PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

640 150,00 zł

574 000,00 zł

767 820,00 zł

660 880,00 zł

227 950,00 zł

69 400,00 zł

Następny wniosek radnego również rodzi dla Gminy negatywne konsekwencje. Dotyczy przesunięcia 500 000 zł z działu administracja publiczna podobnie jak w poprzednim wniosku do ZWiK Sp.z o.o. Tak duża kwota zabrana z Urzędu spowoduje problemy w podstawowym funkcjonowaniu. Koszty administracji publicznej to nie jakby mogło się wydawać, wynagrodzenia, które stanowią jedną ze składowych. To przede wszystkim koszty ponoszone na rzecz podnoszenia jakości obsługi klienta, wprowadzanie nowych rozwiązań informacyjnych, wdrażanie działań, które ułatwiają mieszkańcom, załatwianie niezbędnych spraw, w tym również obsługa sesji tut. Rady oraz opłaty za zużycie energii, wody, opłata wysyłki listów i inne.

W odpowiedzi na przyjęte wnioski swoje zdanie wyraził radny Rady Miejskiej Janusz Kościukiewicz, który podkreślił, że jego wcześniejszy wniosek o zabezpieczenie środków na Izbę Pamięci wynikał właśnie obawy przed zabraniem tych środków przez radnych na inny cel. W konsekwencji radny złożył wniosek o zmniejszenie diet dla radnych do kwoty 1 zł i przesunięcie pozostałej kwoty z tego tytułu na Izbę Pamięci w Świebodzicach. Wniosek został odrzucony 13 głosami radnych Wspólnych Świebodzic, Obywatelskich Świebodzic, Zjednoczonej Prawicy i radnego niezrzeszonego.

Radni, którzy zgłaszali wnioski o zmiany w projekcie uchwały budżetowej, w głosowaniu nad nią wstrzymali się od głosu, próbując przekonać opinię publiczną, że nie mogli poprzeć „budżetu burmistrza”. Jednak należy pamiętać, że wszystkie wprowadzone zmiany niemal całkowicie zmieniły kształt pierwotnego projektu uchwały. Przypomnijmy, w ubiegłym roku radni nie uchwalili budżetu i musiała to w konsekwencji zrobić Regionalna Izba Obrachunkowa. W bieżącym roku budżet został przyjęty dwoma symbolicznymi głosami radnych, Przewodniczącego Klubu Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Adama Pofelskiego i radnego niezrzeszonego Zdzisława Pantala. Decyzja była podyktowana troską o miasto i wynikała ze społecznej odpowiedzialności. Zgłoszone wnioski przez kluby opozycji dalece zaburzyły prawidłowe funkcjonowanie gminy, a tym samym odbiegały od projektu budżetu złożonego przez burmistrza. Jednak radni Ci zdecydowali się zagłosować za budżetem dlatego, że w tym roku pozostawienie ustalenia budżetu RIO, wiąże się z jego brakiem do maja (termin na przyjęcie budżetu wydłużony został do końca kwietnia przez ustawodawcę z powodu pandemii, czyli o dwa miesiące w porównaniu z zeszłym rokiem). To z kolei wiązałoby się m.in. z utratą dofinansowania w wysokości 1 440 000,00 zł  przyznanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  na utworzenie w 2021 r. czterdziestu ośmiu nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 i realizacją wielu innych inwestycji. Uniemożliwiłoby to również podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które w tej sytuacji straciłyby możliwość dalszego funkcjonowania.  

Wiele do życzenia pozostawia również zachowanie niektórych radnych Rady Miejskiej podczas obrad. Radni opozycyjni zagłuszali wypowiedzi Burmistrza Miasta, oraz innych radnych m.in. przez publiczne odtwarzanie utworów muzycznych, czy podnosząc głos w trakcie ich wypowiedzi.

Ostatnie dwa punkty obrad dotyczyły skarg na działalność i niewykonanie uchwały przez Burmistrza Miasta. Doszło do sytuacji kuriozalnej, w której radni na skutek pomyłki przewodniczącej głosowali dwa razy w sprawie tego samego projektu uchwały. 

W punkcie informacje dla radnych radny Rady Miejskiej Janusz Kościukiewicz zwrócił się do radnego Sebastiana Białego o oficjalne przeproszenie senator RP Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej za pomówienia dotyczącego świadczenia nieprawdy na temat zgłoszenia do prokuratury Dyrektor Miejskiego Domu Kultury. Jako  dowód przedstawił dokument podpisany przez radnego Białego.  

Intencje radnych opozycyjnych pozwolą Mieszkańcom, dokonać oceny ich pracy. Mimo ograniczeń w możliwościach szerokiego komunikowania Świebodziczanom tego co dzieje się w mieście, dołożymy wszelkich starań, aby informacje dostarczane były na bieżąco. 

Przypominamy, że w skład Rady Miejskiej w Świebodzicach wchodzi 16 radnych z czterech klubów oraz 5 radnych niezrzeszonych: 

Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych (4 radnych):
 • Grażyna Bieniada;
 • Jan Klepiec;
 • Janusz Kościukiewicz;
 • Adam Pofelski.

Wspólne Świebodzice (5 radnych):

 • Aneta Dobosz;
 • Bogdan Kożuchowicz;
 • Łukasz Kwadrans;
 • Sławomir Łukawski;
 • Zofia Marek.

Obywatelskie Świebodzice (4 radnych): 

 • Patryk Biały;
 • Sebastian Biały;
 • Marcin Cichoń;
 • Tomasz Czekaj.
Zjednoczona Prawica (3 radnych):
 • Marek Gąsior;
 • Halina Mądra;
 • Krystian Wołoszyn.
Radni niezrzeszeni (5 radnych):
 • Ewa Dziwosz;
 • Zbigniew Opaliński;
 • Zdzisław Pantal;
 • Adam Tobiasz;
 • Jacek Żygłowicz.
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1288

Powrót