Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

plakat do konkursu fotograficznego

Konkurs Fotograficzny pn. WIOSENNE ŚWIEBODZICE

Opublikowano: 16-03-2021
Nadchodzi Wiosna, a wraz z nią Urząd Miejski w Świebodzicach zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. WIOSENNE ŚWIEBODZICE. Prace należy przesyłać do 30 kwietnia 2021 roku. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu maju 2021 r. Więcej informacji o konkursie w regulaminie poniżej.
REGULAMIN
I Organizator

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „WIOSENNE ŚWIEBODZICE” zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Miejski w Świebodzicach.

II Cel i tematyka


Celem Konkursu Fotograficznego pt.: „WIOSENNE ŚWIEBODZICE” jest:

 1. Promocja i prezentacja uroków miasta Świebodzice poprzez ukazanie walorów wiosny w ciekawy i oryginalny sposób.
 2. Utrwalenie na zdjęciu piękna wiosennego krajobrazu w Gminie Świebodzice.
 3. Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności z zakresu fotografowania.
 4. Inspirowanie twórczych poszukiwań, kształtowanie umiejętności oraz dostrzeganie oryginalności i piękna przyrody wiosną w Gminie Świebodzice.
 5. Szerzenie aktywności obywatelskiej, budowa dobrych relacji z mieszkańcami.
Tematyką Konkursu jest:
 1. Ujęcie na zdjęciu przedstawiające oznaki wiosny. Mogą to być ujęcia: miasta, ludzi, przyrody, wiosennych działań.
 2. Fotografie muszą zostać wykonane wyłącznie na terenie Gminy Świebodzice.

III Uczestnicy

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych, mieszkających na terenie Gminy Świebodzice.
 2. Udział osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego.

IV Przyjmowanie prac

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 3. Zabrania się tworzenia prac grupowych. Prace wspólne zostaną odrzucone. Akceptujemy jedynie prace autorskie.
 4. Zgłoszone fotografie, muszą w sposób oczywisty nawiązywać do celu Konkursu, o którym mowa w pkt II.
 5. Zdjęcie w formacie JPG, najlepszej jakości o rozdzielczości nie mniejszej niż 3000 px na dłuższym boku (w razie potrzeby uczestnik może zostać powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej jakości).
 6. Nadesłane zdjęcia nie mogą być fotomontażem. 
 7. Prace, które nie spełniają powyższych wytycznych, nie będą brane pod uwagę.
 8. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną i bezterminową licencję na publikację fotografii na portalu miejskim www.swiebodzice.pl, oficjalnym fanpage'u oraz w prasie lub innych publikacjach związanych z Konkursem.
 9. Nadesłane prace nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Osoba przekazująca fotografie na Konkurs ma zgody osób, których wizerunki ewentualnie widnieją na pracach.
 10. Fotografie do Konkursu należy przesłać drogą e-mailową na adres promocja@swiebodzice.pl, w treści e-maila muszą być zamieszczone informacje:

 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres);
 • tytuł e-maila: Konkurs Fotograficzny;
 • numer telefonu, adres e-mail;
 • tytuł fotografii;
 • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem;
 • data i miejsce wykonania fotografii;
 • oświadczenie RODO (treść zamieszczona poniżej regulaminu).

V Czas trwania Konkursu
 1. Prace należy przesyłać  do 30.04.2021 roku.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w miesiącu maju 2021 roku.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu maju 2021 roku.

VI Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
 1. Ocenie Jury podlegają wszystkie nadesłane zdjęcia na Konkurs.
 2. Po zakończeniu trwania Konkursu Jury dokonuje oceny fotografii biorąc pod uwagę jakość, oryginalność oraz wartość artystyczną.
 3. Decyzja Jury zostanie ogłoszona w miesiącu maju. 
VII Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II i II miejsca.
VIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.swiebodzice.pl w zakładce Nadchodzące Wydarzenia.
 2. Zgłoszenie do Konkursu i wysłanie fotografii na adres podany w regulaminie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator,
b) dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury zgłaszania i wykorzystania danych osobowych, oraz po zakończeniu Konkursu ich publikacji (imię i nazwisko) zgodnie z regulaminem, w ramach Konkursu Fotograficznego „WIOSENNE ŚWIEBODZICE”,
c) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Uczestnika zgoda,
d) z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt b), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
e) podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie,
f) przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na  zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 

Treść oświadczenia RODO, które musi być załączone w e-mailu.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią informacji dotyczącej ochrony moich danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa podczas realizacji Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie Fotograficznym „WIOSENNE ŚWIEBODZICE”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

plakat
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1236

Powrót