Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Ratusz Miejski

Burzliwa sesja Rady Miejskiej

Opublikowano: 26-03-2021
W środę odbyła się kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach zwołana na wniosek klubu radnych.

W obradach nie uczestniczył Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który wykonywał w tym czasie inne obowiązki służbowe. W porządku obrad znalazły się trzy projekty uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach na rok 2021;  
  2. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2021; - projekt złożony przez Burmistrza  - przyjęty pod obrady za zgodą wnioskodawców;
  3. w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r. – wprowadzony do porządku obrad przez Burmistrza Miasta za zgodą wnioskodawców.

W punkcie dotyczącym zmian porządku obrad radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie 7.4 uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021. W pierwszym głosowaniu projekt  otrzymał 10 głosów za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. W związku z tym, że wniosek musi być przyjęty bezwzględną większością głosów, na co uwagę zwrócił mecenas i przy tym rozkładzie głosów wniosek złożony przez Łukasza Kwadransa nie zostałby przyjęty. Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej Haliny Mądrej o reasumpcję  głosowania (ponowne poddanie pod głosowanie  tego wniosku  z jednoczesnym unieważnieniem wyniku poprzedniego głosowania). Mecenas wyjaśnił, że zgodnie z §75 Statutu Gminy Świebodzice reasumpcję głosowania przeprowadza się po przyjęciu wniosku, gdy występują wątpliwości co do przebiegu głosowania, obliczania jego wyników lub wprowadzenia radnych w błąd co do sposobu głosowania, a taka sytuacja nie miała miejsca. Ponadto reasumpcji nie przeprowadza się w przypadku wyników głosowania jawnego imiennego. Pomimo udzielonego wyjaśnienia radny Sławomir Łukawski zgłosił wniosek o reasumpcję glosowania, a radny Adam Tobiasz stwierdził, że zmienił zdanie i tym razem będzie głosował za wprowadzeniem zgłoszonego projektu do porządku obrad (w pierwszym głosowaniu wstrzymał się od głosu). Radni trzech klubów opozycyjnych przyjęli wniosek 12 głosami za. Pozostali radni nie wzięli udziału w głosowaniu lub wstrzymali się od głosu na znak sprzeciwu, przeciwko działaniu niezgodnemu ze statutem. W ponownym glosowaniu nad zmianą porządku obrad radni 12 głosami za wprowadzili zgłoszony projekt pod obrady.

Nie było jednak zgodności co do ilości głosów oddanych za projektem, dlatego radny Rady Miejskiej Janusz Kościukiewicz złożył wniosek o ponowną reasumpcję glosowania, jednak został od odrzucony głosami radnych opozycyjnych.

Długa dyskusja wśród radnych wywiązała się przy omawianiu sprawozdania burmistrza miasta z okresu międzysesyjnego. Niestety przybrała ona kierunek personalnych uwag kierowanych do siebie wzajemnie przez część radnych, a także do Zastępcy burmistrza miasta Tobiasza Wysoczańskiego. Ponieważ debata nie dotyczyła omawianego punktu obrad, a trwała niemal godzinę, niektórzy radni zaczęli wnioskować o jej zakończenie i ewentualne kontynuowanie w punkcie interpelacje, zapytania i wnioski radnych, jednak głosy te nie zostały wzięte pod uwagę.

Następnie rozpoczęto procedowanie kolejnych ujętych w porządku projektów uchwał. Projekt w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach na rok 2021 został przyjęty po długiej dyskusji między radnymi. Ze względu na przedłużającą się między radnymi dyskusję, radny Marek Gąsior złożył wniosek formalny o jej zakończenie i przejście do głosowania. Wniosek został odrzucony. Finalnie jednak radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Drugi z omawianych projektów również został zgodnie przyjęty przez radnych. Kolejny projekt uchwały omówiła Skarbnik  Miasta. Podczas glosowania 5 radnych wstrzymało się od głosu, projekt został przyjęty 11 glosami.

Następnie rozpoczęto procedowanie nad projektem uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021. Zaproponowana przez radnego Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa zmiana dotyczy zasad wynagradzania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radny zaproponował zmiany w rozdziale IX pkt.1, tak aby otrzymał on brzmienie:

Miesięczne wynagrodzenie za udział w posiedzenia plenarnych, pracach MKRPA oraz innych czynności wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności polegających na przeprowadzaniu kontroli punktów sprzedaży wynosi:

  1.   10% kwoty bazowej, o której mowa w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, dla członków MKRPA;
  2.   15% kwoty bazowej, o której mowa w ppkt  a), dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego MKRPA;

  3. W przypadku nieobecności członka MKRPA na posiedzeniu plenarnym lub braku czynnego udziału w innych pracach komisji, o których mowa w pkt. 1, wynagrodzenie nie przysługuje.

Podczas debaty nad uchwałą została poruszona kwestia pobudek, jakie kierują osobami, które przygotowały projekt. Wskazano czy nie jest to kolejny krok mający na celu ukaranie radnej Ewy Dziwosz, przewodniczącej komisji, która odeszła ze Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice i stała się radną niezależną. Radni opozycyjni nie uwzględnili zastrzeżeń moralnych, jakie budzi projekt i przyjęli go glosami 11 za, przy 4 przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

Środowa sesja przebiegała w nerwowej atmosferze zarzutów kierowanych pod adresem burmistrza, zastępcy i radnych wzajemnie. Taka sytuacja ma miejsce nie po raz pierwszy i mieszkańcy śledzący obrady online byli już wielokrotnie świadkami pomówień, półprawd, ośmieszania, czy deprecjonowania działań innych osób. Jednak nie możemy pozwolić na szykany, czy prześmiewcze zachowania godzące w kogokolwiek. Do takiej sytuacji doszło podczas sesji, gdy opozycyjny radny Sebastian Biały, przeinaczył nazwisko nowego prezesa OSiR Sp. z o.o. w taki sposób, aby w wydźwięku przypominało inwektywę. Ponadto radni opozycyjni zagłuszali wypowiedzi innych, na co brak było reakcji ze strony przewodniczącej, której obowiązkiem jest czuwać nad prawidłowym przebiegiem obrad. Radni opozycyjni na sesji wprowadzali różne w większości nie związane z tematem obrad informacje o charakterze politycznym.  Po raz kolejny udowodniając, że nawet w tym przedświątecznym czasie, nie potrafią ukryć osobistej urazy i spróbować działać razem ponad podziałami dla dobra miasta. 

W punkcie informacje dla radnych zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy wszystkim mieszkańcom i radnym w imieniu swoim i burmistrza miasta Pawła Ozgi. Następnie życzenia przekazała również przewodnicząca Rady Miejskiej,  po czym zamknęła obrady.   

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 962

Powrót