Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
Klawiatura z myszką
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Widok na Ratusz Miejski od strony ulicy Kopernika.

Radni pozornie dla Gminy

Opublikowano: 11-06-2021
W środę, 9 czerwca odbyła się zwołana na wniosek grupy radnych sesja Rady Miejskiej.

Inicjatorami byli radni: Sebastian Biały, Tomasz Czekaj, Aneta Dobosz, Marek Gąsior, Łukasz Kwadrans, Sławomir Łukawski, Adam Tobiasz, Krystian Wołoszyn. Wniosek o zwołanie sesji wpłynął do Biura Rady Miejskiej w piątek 4 czerwca i początkowo zakładał procedowanie trzech projektów uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania osób do składu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Świebodzicach i obwodowych komisji do spraw referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice;
  3. w sprawie intencji zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej.

W poniedziałek 7 czerwca Burmistrz Miasta złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekty w sprawie:

  • zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2021;
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021 – 2027;
  • nadania nazwy ulicy;
  • nadania nazwy ulicy;
  • nadania nazwy ulicy;
  • zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzic.

Po rozpoczęciu obrad i sprawdzeniu listy obecności Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał złożonych przez Burmistrza Miasta. Jednak wnioskodawcy sesji nie zgodzili się na proponowane rozszerzenie, argumentując swoją decyzję nieobecnością burmistrza. Pomimo wyjaśnienia, że na obradach obecny jest zastępca burmistrza oraz pracownicy merytoryczni wniosek został odrzucony.

Na obrady sesji miał trafić projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice, która umożliwiłaby składanie wniosków Mieszkańcom o przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania zasilanego paliwem stałym. Jak podkreślił radny niezależny Zdzisław Pantal, decyzja radnych po raz kolejny uderzy w mieszkańców, którzy będą zmuszeni czekać na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do wymiany tzw. „kopciuchów”.

Pierwszy projekt uchwały, który został poddany pod obrady, dotyczył zmian osobowych w składzie Miejskiej Komisji oraz obwodowych komisji do spraw referendum. Konieczność dokonania zmian była podyktowana rezygnacją wcześniej zgłoszonych osób. Po wprowadzeniu autopoprawki projekt został przyjęty 14 głosami radnych, przy 6 wstrzymujących się. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Długą dyskusję wywołał drugi projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice. Grupa radnych, która złożyła projekt, motywowała to głosami, które dotarły do nich od mieszkańców. Troska o świebodziczan to działanie pozorne, ponieważ zasady utrzymania czystości i porządku w gminach reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. Zgodnie z jej nowelizacją 2019 r. ROD-y traktowane powinny być jako nieruchomości niezamieszkałe, które powinny ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej przez iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik. Radni opozycyjni odrzucając wszelkie argumenty merytoryczne Zastępcy Burmistrza Miasta Tobiasza Wysoczańskiego oraz pracownika wydziału Egzekucji i Windykacji w sposób arogancki i uwłaczający randze obrad, w których uczestniczyli, starali się przekonać osoby oglądające, że kwestia opłat nałożonych na Rodzinne Ogródki Działkowe to wymysł Burmistrza Miasta Pawła Ozgi oraz Prezesa ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Są to insynuacje nieprawdziwe. Wysokość opłat jest ustalana na podstawie deklaracji składanych przez zarządy ROD-ów. Prezesi poszczególnych ogrodów określili ilość pojemników danej frakcji: zmieszane, szkło, plastik, papier, bio oraz częstotliwość ich opróżniania przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o. W Świebodzicach stawka jest zróżnicowana i wynosi od 1,66 zł/miesiąc do maksymalnie 3,12 zł/miesiąc za jeden ogród.

Po długiej i burzliwej dyskusji, powodowanej m.in. niekompletnością złożonego projektu uchwały przez radnych inicjatorów (brak nowego brzmienia § 12 ust. 3 pkt 8, brak uzasadnienia do wprowadzanych zmian), przegłosowano wniosek merytoryczny radnego Bogdana Kożuchowicza, który zawnioskował o wykreślenie z uchwały nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 grudnia 2020 r. ust.3 pkt.8 § 12.

Następnie radni przyjęli projekt uchwały w zmienionym brzmieniu 12 głosami za, przy 7 głosach przeciw. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. W wyniku wykreślenia ww. zapisu, ogrody działkowe zgodnie z obowiązującą nadal częścią regulaminu, zaliczamy do „pozostałych, niewymienionych wyżej podmiotów” (rozdział 3, § 12 pkt. 3, podpunkt 14). Na tej podstawie zarządcy ROD mogą zadeklarować minimalną pojemność pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 60 l na każdą nieruchomość.

Następnie radni przeszli do procedowania uchwały intencyjnej zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej. Radni, którzy przygotowali projekt, motywowali go tym, że uruchomienie transportu między gminami Strzegom i Świebodzice jest potrzebne. Niewątpliwie to prawda, dlatego, kiedy w lipcu 2020 r. Burmistrz Miasta Strzegom zwrócił się z propozycją porozumienia międzygminnego, wydłużającego bezkosztowo komunikację miejską realizowaną przez Gminę Strzegom do Świebodzic, niezwłocznie Radzie Miejskiej Burmistrz Paweł Ozga przedłożył projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie. Jednak na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Czekaja, argumentując to niekompletnością dokumentu (m.in. brak ilości przystanków) projekt został zwrócony do wnioskodawcy. Taka decyzja zamknęła możliwość dalszych rozmów na ten temat. Tym bardziej dziwić może fakt, że projekt złożony przez radnych opozycyjnych, również nie posiada elementów, jakie były wymagane pierwotnie przez nich, jednak teraz nie stanowi to przeszkody. Uchwała została przyjęta. W uzupełnieniu dodać należ, że rozmowy o uruchomieniu transportu na trasie Świebodzice-Olszany-Strzegom podjęte na wniosek Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi są już na finiszu. Będzie on realizowany od lipca br., jednak już na innych zasadach (będzie to transport prywatny). Po złożeniu interpelacji, zapytań i wniosków obrady zostały zakończone. Nieobecność burmistrza nie stanowi przeszkody do składania interpelacji i zapytań zarówno podczas, jak i pomiędzy sesjami.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 301

Powrót