Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Logo programu Czyste Powietrze. Poziomy prostokąt z białym tłem, niebieskim napisem i zarysami dachu budynku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Opublikowano: 06-07-2021
Od 8 lipca 2021 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) Mieszkańcy Gminy Świebodzice otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).
Program przewiduje dofinansowania na:
 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 
Forma dofinansowania:
 • dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl)
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista zaktualizowana jest na stronie czyste powietrze.gov.pl)
 • dotacja z prefinansowaniem (wniosek wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do WFOŚiGW lub składany przez punkt gminny w formie papierowej)
Terminy:
 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r. 
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.
Wniosek można złożyć samodzielnie lub z pomocą uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, co następuje po etapie doradczym. Wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany i przekazany do WFOŚiGW we Wrocławiu.
Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.
Przed złożeniem wniosku należy przygotować:
 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 • ostatni formularz PIT.
Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie. 
Kontakt
Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punktach konsultacyjnych:
WFOŚiGW  we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do  piątku od 7.30 do 15.30)
Infolinia – 71 333 09 40
Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80*
Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska  i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 16) pod nr tel. 74 666 98 16;
 
LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie/
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Autor: Wydział RS/PK/GNZ

Liczba wyświetleń: 1734

Powrót