Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Pojemnik na śmieci

Propozycja nowych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Świebodzice

Opublikowano: 20-08-2021
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia (środa) poddany zostanie pod głosowanie projekt uchwały dotyczący ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aktualna stawka opłat za odpady zebrane selektywnie wynosi 19,90 zł za jednego mieszkańca i obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku. Obecnie po przeprowadzeniu analizy aktualnych kosztów, proponowana stawka wynosi 31,00 zł.
Podjęcie przedmiotowej uchwały, jako dostosowującej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zasad ich ustalania określonych ustawą oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu, który umożliwi realizację zadań własnych Gminy zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest konieczne i uzasadnione. Zgodnie z art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu, na które składają się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu zbilansowanie gminnego systemu i wynika bezpośrednio ze znaczącego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, wzrostu ceny zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, skokowych różnic w cenach paliw i energii oraz kosztu dostosowania instalacji do nowych przepisów.
Wobec powyższego oraz z uwagi na wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców przy jednoczesnym wzroście kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, zmiana ceny  jest nieunikniona.

W tym kontekście podkreślenia wymaga zwłaszcza wzrost kosztów składowania odpadów w latach 2019-2021 wynoszący od 33% do nawet 105% dla poszczególnych frakcji. Należy zauważyć, że Gmina za pobraną opłatę zobowiązana jest do zapewnienia mieszkańcom pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości i przyjmowanie ich przez PSZOK.

Ponadto informujemy, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej proces gospodarowania odpadami musi się równoważyć miedzy pobranymi opłatami od mieszkańców a kosztami odbioru i ich zagospodarowania. Obecna propozycja wprowadzenia regulacji kwoty stawki za odbiór odpadów nie powinna być odbierana jako brak zrozumienia dla aktualnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców naszej gminy a jedynie jako równoważenie faktycznych kosztów. Pragniemy również zauważyć, że celem zbilansowania systemu gospodarki odpadami, gminy sąsiednie dokonały już podwyżek stawki za odbiór odpadów komunalnych do podobnego poziomu już w znacznie wcześniejszych terminach . Dla porównania przedstawiamy wysokość opłat z innych sąsiednich gmin i miast.

Stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
w gminach sąsiednich

 

 
   

Lp.

Gmina

Stawka opłaty na miesiąc

Data wejścia w życie

   

selektywnie

nieselektywnie

   

1

m. Świdnica

29,00 zł od osoby

87,00 zł od osoby

01.07.2021

   

2

gm. Świdnica

26,00 zł od osoby

52,00 zł od osoby

01.09.2020

   

3

m. Wałbrzych

27,00 zł od osoby

54,00 zł od osoby

01.01.2020

   

4

Strzegom

28,00 zł od osoby

84,00 zł od osoby

05.02.2021

   

5

Jaworzyna Śląska

29,00 zł od osoby

52,00 zł od osoby

11.01.2021

   

6

Marcinowice

35,00 zł od każdego mieszkańca domu mieszkalnego jednorodzinnego

30,00 zł od każdego mieszkańca domu mieszkalnego wielorodzinnego

70,00 zł od osoby

01.06.2021

   

7

Żarów

33,00 zł od każdego mieszkańca domu mieszkalnego jednorodzinnego

29,00 zł od każdego mieszkańca domu mieszkalnego wielorodzinnego

stawka podwojona od osoby

01.05.2021

   

8

Dobromierz

27,00 zł od osoby, w przypadku zamieszkiwania od 1 do 4 osób w gospodarstwie domowym

21,00 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym powyżej 4

54,00 zł od osoby

01.02.2020

   

Świebodzice

19,90 zł od osoby

39,80 zł od osoby

01.09.2019

   
Poniżej przekazujemy stanowisko ZGK Świebodzice Spółka z o.o. w sprawie proponowanych zmian stawki opłat za odpady.

Szanowni Mieszkańcy Świebodzic,
w najbliższą środę na sesji Rady Miasta zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Świebodzice.
ZGK Świebodzice Sp. z o.o. jako spółka miejska, wykonuje zadanie własne Gminy polegające między innymi na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od mieszkańców. Nasi pracownicy każdego dnia starają się wypełniać swoje obowiązki i usuwają z Państwa otoczenia odpady bytowe. Obserwowany ciągły wzrost ilości powstających odpadów jak i wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania jest przyczyną braku równowagi finansowej w gminnym systemie odpadowym. Obecne finansowanie ze strony Gminy na poziomie 2020 roku, w którym Gmina z własnych środków pokryła kwotę przeszło 841 tys. zł. nie pokrywa faktycznych kosztów, które spółka obecnie ponosi. Za pierwsze półrocze deficyt wynosi blisko 550 tys. zł. W tym kontekście w celu pokrycia różnicy z uwzględnieniem zapisów ustawy o porządku i czystości w Gminie, wprowadzenie nowej stawki zapewniającej równowagę finansową jest konieczne. W przeciwnym razie Gmina nie będzie mogła realizować innych zadań w pełnym wymiarze, które w obecnej chwili nie stanowią tzw. pierwszej potrzeby i nie wymagają tak pilnego finansowania. Zaproponowana nowa stawka jest wynikiem szczegółowej analizy a jej wysokość jest faktyczną zapłatą za świadczoną usługę dla mieszkańców przez Gminę oraz naszą spółkę i jej pracowników. Ze swojej strony liczymy na Państwa zrozumienie obecnej sytuacji i mamy nadzieję, że nasza spółka będzie mogła w dalszym ciągu świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie.

Z poważaniem
Ryszard Brych
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
Grzegorz Cabanek
Prezes Zarządu ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
Autor: Wydział PK/ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

Liczba wyświetleń: 1029

Powrót