Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Brak zdjęcia

Nowe stawki za odpady

Opublikowano: 12-10-2021
Na sesji w dniu 25 sierpnia 2021r., Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, która zakładała stawkę 31 zł, weszła w życie z dniem 1 października 2021 r., zobowiązując tym samym mieszkańców do uiszczenia tej opłaty za miesiąc październik.
Stawka w wysokości 31 zł była poparta odpowiednimi kalkulacjami:
  • uwzględniającymi wzrost opłat za składowanie odpadów,
  • wzrost cen zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów,
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia,
  • skokowe różnice w cenach paliw i energii,
  • koszt dostosowania instalacji do nowych przepisów.

Przeważająca wartość stawki za odbiór odpadów to koszt utylizacji i deponowania odpadów w RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), w chwili obecnej jest to 17,05 zł na mieszkańca Świebodzic. (Jest to wartość, na którą nie mamy wpływu).

schemat kołowy

Wykres kołowy - składowych stawki za odpady na jednego mieszkańca

Na powyższą kwotę bezpośrednio wpływa cena za 1 tonę odpadów (tabela cen poniżej) i ich ilość wytworzona  przez mieszkańców.

zmiany cen zagospodarowania odpadów w  RIPOK

T rudno również nie wspomnieć o stałym przyroście liczby odpadów na mieszkańca, co w połączeniu ze wzrostem kosztów przyjęcia do zagospodarowania poszczególnych frakcji: papieru, tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych, sprawia, że zmiana ceny jest nieunikniona. W naszym mieście na jednego mieszkańca przypada ponad 500kg rocznie zebranych odpadów przy średniej krajowej 342 kg.

wykres

 

Wykres ilości zebranych odpadów.


Ciężko również nie dokonać porównania cen z sąsiednimi gminami miejskimi, tj. Świdnicą i Wałbrzychem, których rodzaj zabudowy jest porównywalny z zabudową Świebodzic, a które regularnie podnoszą stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych, celem bilansowania systemu. Obecnie stawka w Świdnicy wynosi 29 zł od mieszkańca, a w Wałbrzychu 27 zł.

Warto zauważyć, że w Świebodzicach w związku z kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym można uzyskać obniżenie stawki o 5 zł od osoby, natomiast w Świdnicy i Wałbrzychu jest to tylko 1 zł od mieszkańca.

Jednak po miesiącu radni zdecydowali się na koleją sesję, w czasie której w dniu 4 października 2021 r. złożono projekt zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, proponujący ustalenie stawki w wysokości 25 zł. W czasie dyskusji nad projektem, złożono wniosek merytoryczny, aby zmienić wysokość stawki na 22 zł. Po krótkiej dyskusji nad wnioskiem, został przyjęty w drodze głosowania, a po przerwie, projekt uchwały z uwzględnionym wnioskiem został przyjęty. W związku z tym, nowa stawka w wysokości 22 zł będzie obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

Zarówno stawka przyjęta po uwzględnieniu wniosku merytorycznego, jak i stawka proponowana w pierwotnym projekcie zmieniającym uchwałę, są stawkami zbyt niskimi, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami. Przyjęcie stawki na poziomie 22 zł nie pozwala na pokrycie pełnych kosztów ponoszonych przez ZGK Świebodzie Sp. z o. o., których rzeczywisty poziom uzasadniał wprowadzenie stawki 31 zł.

Pozostaje mieć nadzieję, że mimo niekorzystnej dla miejskiej spółki zmiany, usługi nadal będą świadczone na wysokim poziomie.

Autor: Wydział GNZ/PK/ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

Liczba wyświetleń: 1988

Powrót