Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu widocznych jest kilkanaście osób siedzących w sali

Zmiany w budżecie przyjęte

Opublikowano: 09-11-2021
W czwartek, 4 listopada, na Sali Posiedzeń miejskiego Ratusza radni obradowali po raz pięćdziesiąty drugi.
W porządku obrad sesji zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Pawła Ozgi znalazły się dwa projekty uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W obradach początkowo uczestniczyło 17 radnych, po godzinie dołączyło dwóch kolejnych, tym samym w posiedzeniu brało udział 19 radnych.
Projekt zmian w budżecie Gminy na rok 2021 zakładał przesunięcie środków jedynie na najpilniejsze wydatki i niedopuszczenie do powstania zobowiązań przeterminowanych.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga zawnioskował po raz kolejny o przesunięcie kwoty 450 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego. Środki pozwolą na utrzymanie komunikacji miejskiej, która jest bardzo ważna dla mieszkańców. Burmistrz wielokrotnie podkreślał, że nie jest sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której świebodziczanie tracą możliwość korzystania z autobusów miejskich, a obsługę linii przejmuje podmiot zewnętrzny.
Bardzo ważną zmianą było również zwiększenie planu dotacji dla Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej pozwalające na dalsze funkcjonowanie obu instytucji.
Po rozpoczęciu dyskusji nad zmianami w budżecie głos zabrał radny klubu Wspólne Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, który zarzucił, że jego zdaniem, choć wiadomo było już w marcu, że środków na komunikację miejską nie starczy, oszczędności zostały poczynione dopiero w sierpniu. Na insynuacje radnego odpowiedział wyczerpująco Burmistrz Miasta, który wyjaśnił, że nie jest to prawda. Przede wszystkim, kiedy tworzono budżet na bieżący rok zarówno w gminie, jak i spółce ZGK Świebodzice nikt nie mógł przypuszczać, że cena paliwa przekroczy 6 zł/l. Znacznie wzrosły również inne koszty eksploatacyjne. W tej sytuacji konieczne było dokonanie redukcji kosztów, dlatego przywrócono stan poprzedni – 1 linię.  Jednak nie była to decyzja, jaką podejmuje się z dnia na dzień. Był to proces długotrwały, poprzedzony licznymi analizami sytuacji. Jak zapewnił Burmistrz Miasta Paweł Ozga, jeśli radni w przyszłości zabezpieczą odpowiednie środki w budżecie to druga linia autobusowa, o którą wciąż dopytują Mieszkańcy miasta, może zostać w każdej chwili przywrócona. Jednak na razie konieczne jest zabezpieczenie kwoty 450 000 zł niezbędnych, aby utrzymać komunikację miejską w dotychczasowym kształcie. 
W związku z otrzymaniem wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie konieczności zapłaty na rzecz Powiatu Świdnickiego kwoty należności głównej w wysokości 180 000 zł wynikającej z odwołania darowizn nieruchomości darowanych na rzecz Gminy Świebodzice również należało zabezpieczyć te środki w  budżecie. Przypomnijmy, że radni już raz dyskutowali o sprawie we wrześniu. Wyjaśniono wtedy zarówno radnym, jak i Mieszkańcom, że Gmina Świebodzice musi zapłacić za nieruchomości przekazane w formie darowizny w latach 2005-2010, które nie tylko nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, ale na przełomie lat 2012-2015 zostały sprzedane bez zgody powiatu, co narusza cel darowizny. Pierwsza darowizna została przekazana przez Powiat Świdnicki Gminie Świebodzice w 2005 r. z przeznaczeniem na dom opieki społecznej. Druga w roku 2010 na realizację zadań związanych z budową obiektów sportowych oraz na rzecz poprawy komunikacji. Tylko zapłata kwoty głównej pozwoli na uniknięcie dalszego naliczania odsetek, co również wyjaśniono radnym na czwartkowym posiedzeniu. Ponadto gdyby poprzednie władze wystąpiły do władz Powiatu Świdnickiego z wnioskiem o zgodę na sprzedaż nieruchomości lub zmianę celu darowizny, nie byłoby obecnie takiego problemu.
Z każdą kolejną godziną trwania sesji część radnych zaczęła zachowywać się w sposób niegrzeczny w stosunku do Burmistrza, przerywając lub zagłuszając jego wypowiedzi. W takiej atmosferze prowadzenie obrad było utrudnione, a wzajemne słuchanie argumentów przez radnych wręcz niemożliwe. Po kolejnej przerwie wiceprzewodniczący Tomasz Czekaj złożył wniosek merytoryczny o usunięcie z projektu zmian zawartych w załączniku nr 2 z wyjątkiem tych dotyczących  gospodarki mieszkaniowej, opłat i składek, oświaty i wychowania, rodziny i kultury fizycznej. Wniosek ten automatycznie odrzucał wszystkie pozostałe niewymienione zmiany w tym środki dla instytucji kultury, na komunikację publiczną, spłatę zapłatę zobowiązań, wkład własny do inwestycji, na które otrzymaliśmy dotację lub promesy, czy chociażby środki niezbędne do udekorowania ulic naszego miasta świątecznymi iluminacjami oraz ustawienie miejskiej choinki. W odpowiedzi głos zabrał Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który podkreślił, że bardzo ważne jest, aby zostały jasno przedstawione wszystkie zmiany, które w przypadku poparcia złożonego wniosku zostaną wykreślone z projektu uchwały i co to oznacza dla świebodziczan. Mieszkańcy muszą usłyszeć, co tak naprawdę ściągane jest z budżetu. Jego wypowiedź doprecyzowała Skarbnik Miasta, tłumacząc, że ściągnięcie np. środków z administracji publicznej będzie skutkowało powstawaniem zobowiązań przeterminowanych dla gminy, ponieważ nie będzie miała pieniędzy na opłacenie już żadnej faktury. Głos zabrał również radny Rady Miejskiej Adam Pofelski, który zawnioskował o głosowanie każdej z poprawek w budżecie osobno, bo tylko w ten sposób będzie wiadomo, co dokładnie jest usuwane i z czym to się wiąże. Radny Klubu Obywatelskie Świebodzice Sebastian Biały próbował w sposób arogancki i kpiący przekonać pozostałych radnych, że środki na administrację publiczną to nic innego jak koszty promocji gminy, np. płatnych ogłoszeń. W odpowiedzi Sekretarz Miasta Sabina Cebula wyjaśniła szczegółowo jakich wydatków dotyczy ten paragraf, a jest to m.in.: utrzymanie domen, serwerów, licencji do programów niezbędnych do obsługi Mieszkańców, transkrypcja audio na tekst do nagrań z posiedzeń rady, artykuły biurowe, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych, przeglądy kominów i pieców, czy ochrona budynku Ratusza i Urzędu Miejskiego. Przypomniała również radnym, że głosami części z nich zabrano już 500 000 zł z tego paragrafu w tegorocznym budżecie i to działanie spowodowało konieczność dokonywania bieżących zmian i przesunięć. Niepokojący jest fakt, że radny jest Przewodniczącym Komisji Budżetowej, a nie wie lub nie chce wiedzieć, do jakich wydatków odnoszą się poszczególne paragrafy.  Burmistrz Miasta również odniósł się do wniosku, apelując do radnych o rozwagę, przypomniał także, że np. zadanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych to zadanie dotowane i wykreślenie środków z budżetu jest równoznaczne z utratą pozyskanego wsparcia. Głos zabrała również p. o. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Beata Wiciak, która w emocjonalnym wystąpieniu zaapelowała do radnych, aby nie pozbawiali Mieszkańców miasta dostępu do książek i kultury. Przypomniała, że biblioteka pracowała od początku roku „pełną parą”, organizując ciekawe spotkania autorskie, które spotkały się  z ogromnym uznaniem świebodziczan. Głos zabrała również Główna księgowa instytucji kultury w naszym mieście Monika Dawidowicz, która podkreśliła, że sytuacja finansowa zarówno w Miejskim Domu Kultury, jak i Miejskiej Bibliotece Publicznej jest naprawdę krytyczna i nie są to tylko słowa, ponieważ do wszystkiego posiada szczegółowe wyliczenia. 
W trakcie całej dyskusji Burmistrz Miasta wielokrotnie podkreślał, że po zmianach, jakich dokonali radni opozycyjni w tegorocznym budżecie, składał wnioski o zmiany, które pozwolą na normalne funkcjonowanie Gminie, jednak wszystkie były torpedowane przez grupę radnych opozycyjnych.  Po raz kolejny przypomniał również o fakcie, że Burmistrz jest władzą wykonawczą, a władzą uchwałodawczą jest Rada Miejska. Co uchwali Rada, Burmistrz wykonuje. Do radnych zaapelował również Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański tłumacząc, że przyjęcie proponowanego przez wiceprzewodniczącego wniosku merytorycznego nie dotknie władz miasta tylko zwykłych Mieszkańców: osób korzystających z biblioteki, czy dzieci uczęszczających na zajęcia w Miejskim Domu Kultury. Jedynym kontrargumentem radnych klubów opozycyjnych były zaś próby zrzucania winy na Burmistrza, wyśmiewanie argumentów, czy przekrzykiwanie. Wielokrotnie sytuację na sali posiedzeń próbowała uspokajać Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra.
Zastępca Burmistrza podkreślił, że radni powinni zawsze pamiętać, o tym kto ich wybrał i czyj interes reprezentują.
Po niemal pięciu godzinach obrad radni w głosowaniu 7 głosami przeciw (Ewa Dziwosz, Jan Klepiec, Janusz Kościukiewicz, Zbigniew Opaliński, Zdzisław Pantal, Adam Pofelski, Jacek Żygłowicz), odrzucili kontrowersyjny wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Czekaja. Natomiast za tym wnioskiem zagłosowało  5 radnych (Sebastian Biały, Tomasz Czekaj, Marek Gąsior, Halina Mądra, Krystian Wołoszyn). Sześciu radnych wstrzymało się od głosu. Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy. W głosowaniu 9 głosami za, przy 8 wstrzymujących się przyjęto projekt zmian w budżecie w niezmienionym brzmieniu. Warto podkreślić fakt, że w głosowaniu został oddany tylko 1 głos przeciw i należał do Radnego Sebastiana Białego. Ocenę tej decyzji pozostawiamy Mieszkańcom.
W toku dalszych obrad radni 11 głosami za przy 6 wstrzymujących się przyjęli projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2027. Po wysłuchaniu interpelacji i przekazaniu informacji dla radnych Przewodnicząca Rady zamknęła obrady.  
Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 645

Powrót