Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Na zdjęciu widoczny jest Ratusz Miejski widziany od strony ulicy Żeromskiego.

Wyższe diety świebodzickich radnych

Opublikowano: 14-12-2021
Na LIII sesji Rady Miejskiej prowadzonej w trybie online, która odbyła się w poniedziałek 29 listopada procedowano, aż 9 projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.       
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2027,
  3. przystąpienia Gminy Świebodzice do Klastra Świdnicka Energia Odnawialna oraz przystąpienia do prac nad Strategią jego rozwoju na lata 2022-2030,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia przez Gminę Świebodzice wsparcia w mieszkaniu chronionym z terenu Gminy Udanin,
  5. przystąpienia Gminy Świebodzice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
  6. przystąpienia Gminy Świebodzice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
  7. Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  8. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice,
  9. ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Świebodzice.

Na wniosek Radnego Bogdana Kożuchowicza zmieniono porządek obrad tak, aby projekty 8 i 9 były procedowane jako pierwsze.

Konieczność ustalenia ponownie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice wynikała z wejścia w życie z dniem 1 listopada 2021 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten wprowadził m.in. minimalne wynagrodzenie, jakie musi otrzymywać burmistrz w zależności od wielkości gminy. W przypadku Świebodzic jest to kwota 14 435,20 zł.

Radny Rady Miejskiej Bogdan Kożuchowicz zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego przedstawiony projekt zamiast kwot składowych proponowanego wynagrodzenia ma jedynie wykropkowane pola. W odpowiedzi głos zabrała Sekretarz Miasta Sabina Cebula, która wyjaśniła, że w porozumieniu z Przewodniczącą Rady Miejskiej Haliną Mądrą i po akceptacji radcy prawnego ustalono, że Burmistrz nie powinien sam sobie proponować wynagrodzenia, dlatego powinni zaproponować je radni. W odpowiedzi Radny Kożuchowicz złożył wniosek, aby ustalić wynagrodzenie dla burmistrza w najniższej określonej prawem kwocie. Kontrwniosek złożył Radny Adam Pofelski, ale po przyjęciu pierwszego glosami 13 radnych za, przy 8 przeciw stał się on bezprzedmiotowy. W konsekwencji również 13 glosami za przy 6 wstrzymujących się i 1 radnym, który nie brał udziału w głosowaniu, radni przyjęli przedmiotową uchwałę.

Kolejnym omawianym projektem było ustalenie wysokości miesięcznych diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Świebodzice. Na podstawie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw zmienił się przelicznik maksymalnej wysokości diety radnych z 1,5 na 2,4 kwoty bazowej. Wysokość diety jest dodatkowo uwarunkowana również ilością mieszkańców danej gminy i dla Świebodzic wynosi maksymalnie 75% maksymalnej kwoty. Ustawa jednak nie wskazywała minimalnej kwoty diety, jak to ma miejsce w przypadku wynagrodzenia burmistrza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra złożyła wniosek merytoryczny o zmianę zapisów w uchwale, ustalając wysokość diet odpowiednio dla:
- Przewodniczącej Rady Miejskiej na 65% maksymalnej kwoty (tj. 2791 zł);
- Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej i Przewodniczących komisji na 50% maksymalnej kwoty (tj. 2147 zł);
-  Radnych Rady Miejskiej 35% maksymalnej kwoty (tj. 1503 zł).

W odpowiedzi Radny Senior Jan Klepiec zgłosił wniosek o zmianę ostatniego z punktów na 70 % kwoty bazowej. Następnie radni przeszli do głosowania nad pierwszym ze złożonych wniosków. Został on przyjęty 12 głosami za przy 8 wstrzymujących się. Podobnie jak w przypadku wcześniejszego projektu glosowanie nad drugim złożonym wnioskiem stało się bezprzedmiotowe.  

Dłuższą dyskusję wywołał projekt zmian w budżecie, gdyż Radny Bogdan Kożuchowicz poprosił o wyjaśnienie, dlaczego diety w nowej wysokości obowiązują dopiero od dnia ich przyjęcia, a wynagrodzenie Burmistrza Miasta wyrównywane jest od sierpnia. W odpowiedzi Mecenas wyjaśnił, że w pierwszym wypadku podczas debaty nad projektem żaden z radnych nie wniósł o dodanie zapisu o obowiązywaniu uchwały wstecz, natomiast w przypadku Burmistrza termin wymuszony jest ustawą. Dokument obowiązuje od sierpnia br., a wcześniejsze wynagrodzenie Burmistrza nie spełniało wymogów ustawy. Ostatecznie zmiany w budżecie zostały przyjęte, podobnie jak zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Następnie radni zajęli się projektem dotyczącym przystąpienia Gminy Świebodzice do Klastra Świdnicka  Energia Odnawialna oraz przystąpienia do prac nad Strategią jego rozwoju na lata 2022-2030.  Korzyści płynące z przystąpienia do partnerstwa przybliżył radnym Prezes Stowarzyszenia Paweł Łapacz. Radni opowiedzieli się za projektem uchwały, mimo że Radny Klubu Obywatelskie Świebodzice Sebastian Biały starał się sugerować pozostałym, że powinni być przeciw. Jednak ze względu na brak uzasadnienia wątpliwości radnego, pozostali głosujący przyjęli projekt.    

Kolejne trzy projekty uchwał w zostały przez radnych przyjęte jednogłośnie.

Jako ostatni omawiano projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Po rozpoczęciu dyskusji wniosek merytoryczny złożył Radny Marek Gąsior, który zawnioskował o zwiększenie środków z 630 00 zł na 800 00 zł, w tym: 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z 520 000 zł na 650 000 zł;
- ochrona i promocja zdrowia –  z 45 000 zł na 65 000 zł; 
- kultura, sztuka, oraz ochrona dziedzictwa narodowego – z 44 000 zł na 64 000 zł;
- nauka szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata – pozostaje bez zmian – 1 000 zł;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  - pozostaje bez zmian – 20 000 zł. 

Wniosek został przyjęty 12 glosami za.

Następnie Radny Łukasz Kwadrans zwrócił się o dopilnowanie, aby zwiększone kwoty zostały zabezpieczone w budżecie.

Uchwała została przyjęta 17 głosami radnych.

Po wyczerpaniu porządku obrad przyjęciu interpelacji i przekazaniu informacji dla radnych Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie. 

 

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 476

Powrót