Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

plakat informacyjny

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Opublikowano: 03-03-2022
Gmina Świebodzicach informuje o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2022.

Wartości dofinansowania: 58 752,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 58 752,00 zł.


Gmina Świebodzice będzie realizowała Program „Opieka wytchnieniowa” poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej weźmie pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7 pok.16. Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 74 6669587


Jednocześnie informujemy, iż szczegóły Programu zawarte są pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (pdf).
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej/dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, wypełnionej przez lekarza rodzinnego / lekarza rehabilitacji medycznej / fizjoterapeutę / pielęgniarkę (pdf).

PLIKI DO POBRANIA:

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach / Wydział PK

Liczba wyświetleń: 1169

Powrót