Budżet Gminy na 2023 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały uchwalone | Urząd Miejski w Świebodzicach

Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Budżet Gminy na 2023 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały uchwalone

Budżet Gminy na 2023 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały uchwalone

Opublikowano: 24-01-2023
Sesja w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na rok 2023 i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej odbyła się w dniu 19 stycznia br. o godz. 16.00 w sali posiedzeń. W tym roku odmiennie do lat ubiegłych Rada Miejska podjęła uchwałę budżetową Gminy Świebodzice na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z autopoprawkami. Pozwoli to już na rozpoczęcie zadań inwestycyjnych.

Nie obyło się jednak bez dyskusji i uwag ze strony opozycji trwającej ponad godzinę.

Opozycja stawiała zarzuty Burmistrzowi o nie zwołanie sesji jeszcze w grudniu 2022 r.

Burmistrz na sesji  przypominał, że zgodnie z ustawą przedłożył projekt budżetu oraz WPF zarówno Przewodniczącej Rady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2022 r.  Przewodnicząca Rady w terminie do 7 dni  ma obowiązek przekazać projekt budżetu Radnym, natomiast Radni powinni w ciągu  21 dni spotykać się na  komisjach Rady i formułować wnioski do otrzymanego projektu budżetu. 

Burmistrz złożył wniosek do Przewodniczącej o zwołanie sesji w dniu 23 grudnia 2022 r.  Sesja mogła się odbyć do 30 grudnia 2022 r. Wiceprzewodniczący wskazał jednak termin 4 stycznia 2023 r. Z uwagi,  na stan zdrowia Burmistrz nie mógłby uczestniczyć w tej ważnej sesji, poprosił o zmianę terminu sesji i ta odbyła się 19 stycznia 2023 r.

W przewidzianym terminie w sprawie projektu budżetu nie spotkała się żadna komisja. Do Burmistrza nie wpłynął ani jeden wniosek.  Chociaż opinie komisji są jednym z wymaganych punktów porządku obrad. Punkt 8 pkt. 1d)  porządku obrad sesji w tym zakresie nie został zrealizowany. Radni opozycyjni nie widzą w tym nic złego. Spotkania na komisjach o tyle są istotne, że jest  możliwość dokonania stosownych przesunięć przed sesją. Wprowadzanie wniosków na sesji, na gorąco powoduje, że zwykle cała konstrukcja budżetu ulega zmianie. Przemyślane wydatki, poprzedzone tworzonymi planami finansowymi przez jednostki organizacyjne muszą być w czasie sesji gwałtownie korygowane.

Radni bezwzględnie wykorzystują przewagę w Radzie i głosują zmiany w czasie sesji. Tym razem też tak było. Radni złożyli wnioski, które zawierały nowe zadania. Postanowili, że zadania te będą sfinansowane kosztem administracji publicznej, w tym Promocji Gminy. Wniosek Radnych zmniejszający plan wydatków Promocji przewyższał kwotę tego planu.   Należałoby zadać pytanie czy wnikliwie przeanalizowali projekt budżetu.
„Wyzerowanie” wydatków na promocję oznacza, że Radni Opozycji zablokowali możliwość promowania miasta i organizacji imprez miejskich.

Dla wyjaśnienia warto przypomnieć, że w kadencji poprzedniego Burmistrza, budżet promocji to ok. 700 000 zł.  rocznie.

Pozostałe środki zostały zabrane z administracji publicznej, to kwota 790 000zł.

Budżet tegoroczny jest trudnym budżetem, przede wszystkim z uwagi na czynniki społeczno- gospodarcze. Mając na uwadze wzrost i niestabilność cen energii, gazu, inflację, wzrost minimalnego wynagrodzenia istnieje obawa o realizację wszystkich zadań. Dopiero po przeprowadzonych przetargach będzie znany koszt realizacji zadania. Należy spodziewać się, że proporcja otrzymanej dotacji i wkładu własnego zostanie zachwiana, co może spowodować wzrost potrzeby zaangażowania większych środków własnych. Oznaczać to będzie, że  dofinansowanie nie wyniesie  średnio 95%, jak zakładano na etapie wnioskowania tylko znacznie mniej, co musi zostać zrównoważone wkładem własnym Gminy. O czym mówił Burmistrz w czasie sesji. Znacznie więcej można byłoby wykonać zadań w naszej Gminie wspominał Burmistrz, gdyby nie stagnacja w podatkach, cenie odpadów komunalnych i wody. Tak jest to niepopularne, ale nie chodzi o maksymalne stawki np.  podatku od nieruchomości. Też należy zdać sobie sprawę, że jeżeli od 2017 r. nie jest podwyższany podatek od nieruchomości, co dzisiaj może cieszyć i może stanowić materiał do manipulacji politycznej, to jednak w przyszłości w stosunku do stawek ogłaszanych przez GUS w pewnym momencie może znacznie wzrosnąć.

Wnioski zgłoszone przez Kluby Radnych Wspólne Świebodzice, Obywatelskie Świebodzice, Zjednoczona Prawica dotyczyły  następujących zadań:

 • doprowadzenie energii elektrycznej do Lotniska Gminnego – 190 000zł,
 • budowa oświetlenia przy ul. Ciernie 39 a do 39 g oraz 40 a do 40 c- 200 000zł
 • naprawa ogrodzenia przy „małym” budynku Szkoły Podstawowej nr 3 , przy ul. Wolności - 150 000zł,
 • przebudowa placu, wykonanie bezpiecznej  nawierzchni, zamontowanie urządzeń do gier i zabaw, likwidacja nieczynnego oświetlenia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi- 150000zł,
 • budowa odwodnienia ul. Kamiennogórskiej – 250 000zł.

Kwestią bezsporną jest zasadność realizacji wskazanych zadań. Takich zadań w Gminie jest dużo więcej.

Osobną kwestią jest fakt, że na wnioskowane zadania nie ma przygotowanych projektów i kosztorysów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zawnioskowane kwoty będą niewystarczające do zrealizowania zadania. To jest kolejny powód, dla którego Kluby Radnych mogły odpowiednio wcześniej przed sesją w sprawie uchwalenia budżetu Gminy przedstawić swoje wnioski, tak jak zrobił to Radny Marek Gąsior. Wnioski Radnego w formie autopoprawki zostały już uwzględnione w projekcie budżetu.

Takie dłuższe wyjaśnienie jest potrzebne z uwagi, że realizacja budżetu Gminy ma swoje ustawowe obowiązki. Zadania, aby miały szansę powodzenia i realizacji muszą być przemyślane i dobrze przygotowane technicznie.  Zgłoszone same wnioski wymagają więcej czasu na wykonanie.

W tegorocznym budżecie cieszy kwota wydatków majątkowych, i tu należy podkreślić najwyższa w historii naszego miasta, to aż 21  930 0700 zł.  Otrzymane dotacje z Polskiego Ładu i wkład własny Gminy pozwoli na zrealizowanie zadań oczekiwanych od wielu lat przez mieszkańców.

Na ten rok zaplanowano:

 • Budowę  Małej Obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego;
 • Budowę Łącznika do Małej Obwodnicy;
 • Przebudowę dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i Droga Węglowa;
 • Budowa ulicy Bocznej II etap w Świebodzicach;
 • Budowy ulicy Sezamkowej;
 • Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach, ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia;
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie podwórek po wyburzonych komórkach przy ul. Jeleniogórskiej 6-24;
 • Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach  (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa;
 • Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach;
 • Remont z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem;
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.  

Ponadto Gmina zabezpieczyła wkład własny potrzebny Miejskiej Bibliotece Publicznej   na modernizację, dostosowanie obu placówek (Biblioteka dla Dorosłych oraz Oddział Dziecięcy)  zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a przede wszystkim modernizację Oddziału Dziecięcego, przy. ul. Wolności  a także zabezpieczyła wkład własny na przebudowę wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta , przy ul. Świdnickiej.

W budżecie Gminy oprócz zadań inwestycyjnych są również liczne remonty cząstkowe dróg, mieszkań komunalnych i socjalnych.

 Na sesji nie dyskutowano o zasadności lub zmianie wprowadzonych już zadaniach. Ze strony Radnych zabrakło refleksji jak ma wyglądać np. Piknik Lotniczy, Dni Świebodzic, wydawanie kwartalnika miejskiego „Życie Świebodzic”, współpraca z miastami partnerskimi, która jest od wielu lat prowadzona, opłata za członkostwo w Księstwie Świdnicko-Jaworskim, tj. m.in. udział w Targach Turystycznych,  i inne, które zostały przez radnych „wyzerowane”. Jak to się ma do tego, że Radni oczekują organizacji Dni Świebodzic, a nie chcą przeznaczyć na to środków. W każdej Gminie prowadzona jest współpraca z mediami, która też generuje środki, chociażby publikacja życzeń świątecznych, o które zabiega Przewodnicząca Rady Miejskiej, aby były od Niej publikowane.

Pomimo burzliwego przebiegu sesji i konieczności zabezpieczenia powstałego niedoboru finansowego w dziale 750,  budżet na rok 2023 został uchwalony.

Ten rok będzie wyjątkowo trudny m.in. ze względu na wyraźnie większe koszty funkcjonowania Miasta. Obecnie koszty funkcjonowania Miasta rosną znacznie szybciej niż dochody, ale Burmistrz jest  przekonany, że dzięki wspólnym rozważnym decyzjom przejdziemy przez niego bezpiecznie.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 592

Powrót