Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Brak zdjęcia

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu Ciepłe Mieszkanie

Opublikowano: 01-03-2023
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych w Gminie Świebodzice.

 PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Świebodzice nr 0050/1250/2023 z dnia 24.02.2023 r. Gmina Świebodzice ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokali mieszkalnych na terenie Gminy Świebodzice. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Świebodzice. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r. Nabór trwać będzie do 31.10.2025 roku, lub do wyczerpania alokacji.

 
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
 
Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.
Minimalne wymagania techniczne w Programie:
 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych to 165 sztuk.
 
Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.
   
Dla kogo dofinansowanie?
 
1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000,00 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
a) stanowiącym podstaw obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od os6b fizycznych;
b) ustalonym:
- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 
c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 
d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepis6w o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się , przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł.
 
Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
- 1 673,00  zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 
3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 
- 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
    W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Gdzie składać wnioski?
 
- w formie papierowej: Miejski Zarząd Nieruchomości w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7B, 58 - 160 Świebodzice, pok. 1 lub pok. 3  – I piętro;
- w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Miejskiego Zarządu Nieruchomości znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
 
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie" w gminie Świebodzice.
 
Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:
Tel.:   74 664 01 22,     74 666 96 01
e-mail: cieplemieszkanie@mzn.swiebodzice.pl  Pliki do pobrania:
 
 • Informacja ogólna, rodzaje kosztów kwalifikowanych.

Ikona pdfRodzaje kosztów kwalifikowanych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [522.05 KB]

 • Ogłoszenie o naborze.

Ikona pdfOgłoszenie o naborze, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [220.04 KB]

 • Regulamin naboru.

Ikona pdfRegulamin naboru, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.71 MB]

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełnienia wniosku.
Ikona pdfInstrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.35 MB]

Ikona pdfWzór wniosku o dofinansowanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [684.89 KB]

Ikona docxWzór wniosku o dofinansowanie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [143.33 KB]

 • Pełnomocnictwo.

Ikona pdfPełnomocnictwo, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [250.54 KB]

Ikona docxPełnomocnictwo, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [118.79 KB]

 • Oświadczenia, zgody współmałżonka i współwłaścicieli.

Ikona pdfZgoda współmałżonka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [118.68 KB]

Ikona docxZgoda współmałżonka, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [121.20 KB]

Ikona pdfZgoda współwłaściciela, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [115.02 KB]

Ikona docxZgoda współwłaściciela, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [121.39 KB]

 • Wzór umowy i klauzule RODO.

Ikona pdfwzór umowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.81 MB]

Ikona pdfklauzula RODO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [914.53 KB]

Ikona pdfklauzula RODO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [250.43 KB]

 • Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełnienia wniosku.

Ikona pdfInstrukcja wypełnienia wniosku o płatność, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [420.53 KB]

Ikona pdfwzór wniosku o płatność, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [472.49 KB]

 

Autor: Miejski Zarząd Nieruchomości / Wydział Pk

Liczba wyświetleń: 1718

Powrót