Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

LXXXV sesja Rady Miejskiej

Opublikowano: 05-12-2023
W środę (29 listopada) odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawie:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach-Etap I;

2) nadania nazwy ulicy;

3) zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2023;

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2023-2029;

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wnioskodawcą sesji był Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który jednak nie mógł osobiście uczestniczyć w obradach.

Na początku punktu interpelacje i zapytania Radny Klubu Obywatelskie Świebodzice Sebastian Biały złożył na ręce Zastępcy Burmistrza Tobiasza Wysoczańskiego petycję w sprawie wycofania ze sprzedaży przez Gminę działek w sąsiedztwie hali OSiR na Osiedlu Piastowskim o pow. 1,1 ha (oznaczonych jako działki nr 292/5, nr 475/60, nr 296/3 oraz działki w sąsiedztwie lądowiska gminnego o pow. 2,99 ha (oznaczonej jako działka nr 166/2). Jak poinformował Radny do petycji dołącza 6 załączników z podpisami Mieszkańców, jednak na pytanie Radnego Janusza Kościukiewicza ile konkretnie jest tych podpisów, stwierdził, że ich nie liczył. Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że na złożonym piśmie jest ok. 90 podpisów. Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański wytłumaczył, że środki finansowe ze sprzedaży działek uzupełnią budżet i pozwolą Gminie na zachowanie płynności finansowej.  Gdyby Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu, o które wnioskował Burmistrz Miasta nie byłoby konieczności zbywania majątku Gminy. Doprecyzował również, że kredyt był od początku zapisany, jako uzupełnienie środków finansowych pozwalające na zbilansowanie budżetu. Wbrew temu co twierdzi grupa Radnych opozycyjnych środki te nigdy nie były przeznaczone na budowę łącznika, gdyż ta inwestycja od początku zapisana była w Wieloletniej Prognozie Finansowej i rozpisana na kilka lat. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zapytał, kiedy powstanie kładka w Cierniach naprzeciwko sklepu. Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab poinformowała, że kładka jest gotowa, jednak ze względu na trudne warunki pogodowe wykonawca nie może wykonać transportu. Zgodnie z długoterminową prognozą pogody, w drugim tygodniu grudnia temperatury mają być dodatnie i wtedy odbędzie się montaż. W trakcie interpelacji pojawiły się również pytania dotyczące toczącego się postępowania w sprawie wniosku złożonego do Gminy przez firmę Protix w sprawie możliwości budowy zakładu produkcji pasz. Jednak próby merytorycznego wyjaśnienia jak wygląda  i na jakim etapie jest obecnie postępowanie spotkały się oporem Radnych opozycyjnych. Radny Sebastian Biały przygotował slajdy, których głównym celem było zwiększenie niepokojów społecznych. Natomiast Radny Bogdan Kożuchowicz, zasugerował, że to władze miasta odpowiadają za to jakiego rodzaju inwestorzy zgłaszają się do Świebodzic. W odpowiedzi Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański poinformował, że Gmina nie ma żadnego wpływu na to jacy inwestorzy się do niej zgłoszą. Jednak obowiązkiem władz jest w każdym przypadku dokładne formalne rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w oparciu o opinie merytorycznych instytucji. Poprosił również Zastępcę Kierownika Wydziału GNZ o przedstawienie informacji na jakim obecnie etapie jest postępowanie. Zastępca kierownika Magdalena Zbroniec wyjaśniła, że obecnie czekamy na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , który wskaże, czy w postępowaniu wymagane jest przygotowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wcześniej na konieczność sporządzenia dokumentu wskazał SANEPID oraz Przedsiębiorstwo Wody Polskie. Ponadto poinformowała, że to postępowanie będzie prowadzone z udziałem społeczeństwa. Co oznacza, że będzie można zorganizować spotkanie inwestora z Mieszkańcami, zadawać pytania i uzyskać informacje w tej sprawie. W dalszej części punktu interpelacje i zapytania  Radny Zdzisław Pantal odczytał petycję od Mieszkańców Świebodzic w sprawie „blokowania przez radnych Rady Miasta Świebodzice możliwości zaciągnięcia kredytu przez Gminę Świebodzice z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejskiej spółki OSIR Świebodzice” pod którą podpisało się 702 Mieszkańców. Dokument dotyczy braku finansowania dla spółki OSIR, które może doprowadzić do zamknięcia obiektów sportowo-rekreacyjnych, tj. Wodnego Centrum Rekreacji, Hali sportowo-widowiskowej, stadionu piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego i innych, z których na co dzień korzystają m.in. uczniowie, kluby i stowarzyszenia sportowe, seniorzy oraz świebodziczanie w każdym wieku.  Radny Klubu Wspólne Świebodzice Łukasz Kwadrans zabrał głos w sprawie odczytanego dokumentu, jednak jego krytyczne uwagi nie dotyczyły  treści, a w głównej mierze tytułu petycji i popełnionych (w jego odczuciu) błędów stylistycznych.

Radny Patryk Biały zapytał w imieniu Mieszkańców ulicy Wiśniowej, Malinowej i Poziomkowej, czy po zakończeniu przebudowy ulicy Droga Węglowa będą mogli przyłączyć swoje domy do kanalizacji sanitarnej i deszczowej  oraz kiedy planowane jest zakończenie prac. W odpowiedzi Kierownik Wydziału IT zaprosiła wszystkich zainteresowanych Mieszkańców do kontaktu z Urzędem Miejskim, gdzie zostaną dokładnie poinformowani, jaką dokumentację należy sporządzić, tak, aby po wykonaniu prac na ulicy Droga Węglowa mogli wpiąć się do kanalizacji. Pojawiły się również pytania dotyczące temperatury i oświetlenia w WCR oraz awarii lamp na ulicy 11 listopada. Radni otrzymali wyczerpujące odpowiedzi dotyczące w/w kwestii. Kolejną kwestią, która miała wywołać negatywne emocje, było zapytanie Radnego Wspólnych Świebodzic Łukasza Kwadransa, sugerujące, że Burmistrz Miasta planował budowę łącznika, który miałby połączyć działki inwestycyjne z ulicą Jeleniogórską, tylko po to, aby zrobić dojazd do biometanownii, czy zakładu produkcji pasz. Radny insynuował, że projekt planowanej drogi był zatajany przez władze miasta. W odpowiedzi Zastępca Burmistrza zwrócił się do Radnego z prośbą o zaprzestanie tego typu narracji, nie wprowadzanie Mieszkańców w błąd oraz o składanie tak wielowątkowych zapytań na piśmie do Burmistrza. Dodatkowo jego wypowiedź uzupełniła Kierownik Wydziału IT Magdalena Osiewacz-Drab, która stwierdziła, że do jednej z poprzednich edycji Programu Rządowego Polski Ład Gmina Świebodzice rzeczywiście złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi, której celem, byłoby wyprowadzenie ruchu tranzytem z terenów świebodzickiej strefy przemysłowej bezpośrednio na ulicę Jeleniogórską z pominięciem centrum miasta. Wpłynęłoby to korzystnie nie tylko na jakość życia Mieszkańców, ale również na poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po Świebodzicach. Inwestycja nie miała żadnego związku z planowanymi obecnie inwestycjami.  Niestety wniosek nie uzyskał wsparcia. Zastępca Burmistrza uzupełnił wypowiedź podkreślając, że tak duża inwestycja (ponad 100 mln zł)  mogłaby stanowić część obwodnicy miasta, z której korzystaliby wszyscy, więc przekłamaniem jest sugerowanie, że miałby być to dojazd do jakichś pojedynczych zakładów.  

Procedowanie projektów uchwał rozpoczęto od projektu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach-Etap I. Dokument objaśniła projektant Pani Beata Kumkiewicz. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Kolejnym omawianym i przyjętym jednogłośnie projektem było nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej  w Świebodzicach  w granicach działki nr 295, położonej w obrębie Ciernie 4, nazwy Brzoskwiniowa. Kolejny projekt w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2024 przybliżyła Skarbnik Miasta Monika Kupczyńska, która wyjaśniła, również, że dokument pokrywa się w większości z projektem zmian przyjętym podczas poprzedniej sesji. Jednak ze względu na przyjęcie przez Radnych opozycyjnych wniosku Radnego Sebastiana Białego, który w konsekwencji doprowadził do sytuacji braku zbilansowania budżetu i mimowolnego zwiększenia deficytu. Stąd koniecznym jest uchylenie uchwały nr LXXXIV/439/2023 i dostosowanie wielkości i struktury planowanych wydatków.

Tym razem również Radny Obywatelskich Świebodzic  zgłosił wniosek merytoryczny o wykreślenie z projektu uchwały § 6 upoważniającego się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 5.600.000 zł. Radni trzech klubów: Obywatelskie Świebodzice, Wspólne Świebodzice i Zjednoczona Prawica 11 głosami za przyjęli wniosek, tym samym uniemożliwiając zaciągnięcie kredytu koniecznego do pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych. Tym samym Radni opozycyjni po raz kolejny pokazali, że zdanie Mieszkańców, wyrażone chociażby w postaci petycji przedstawionej przez Radnego Zdzisława Pantala, nie ma dla nich znaczenia. Ostatecznie projekt po zmianach został przyjęty jednogłośnie. Podczas debaty nad projektem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2023-2029 po raz kolejny okazało się, że Komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego nie opiniowała żadnego z przedstawionych na sesji projektów dotyczących finansów gminy. Jednak tym co jest najbardziej zaskakujące jest uzasadnienie Przewodniczącego tej Komisji Sebastiana Białego, który poinformował, że stało się tak, gdyż Burmistrz nie przyszedł  na poprzednie spotkanie Komisji, chociaż w tym dniu był aktywny w mediach społecznościowych. W tym miejscu należy podkreślić, że Burmistrz Miasta nie ma obowiązku uczestniczenia w komisjach, a dotychczasowa historia tej kadencji pokazuje, że wręcz był przez opozycyjnych Radnych z posiedzeń wypraszany.  Ostatecznie projekt dotyczący WPF został przyjęty 15 głosami radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po raz kolejny radni trzech klubów opozycyjnych 11 przeciw odrzucili projekty w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Pierwszy projekt Radni odrzucili bez podania przyczyny (nikt nie zabrał głosu w dyskusji). Podczas debaty nad drugim projektem Radni opozycyjni pomimo rzeczowych i merytorycznych argumentów dotyczących faktu, że obecna stawka nie pozwala na zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami, po raz kolejny skupili się na oskarżeniach kierowanych w stronę Burmistrza Miasta oraz sprawach całkowicie nie związanych z omawianym tematem.

Ostatnim omawianym projektem było podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Dokument został przyjęty jednogłośnie. Po przekazaniu informacji dla Radnych Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała, że rezygnuje z pełnionej funkcji i zamknęła obrady.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 291

Powrót