Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie cegły pustaka

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO informuje

Opublikowano: 31-10-2017

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy ul. Parkowa 2 58-100 Świdnica tel. 074-856-80-43 fax. 074-856-80-43 Świdnica, dnia 30 października 2017 roku PINB-051/31/2017 Burmistrz Miasta Świebodzice Pan Bogdan Kożuchowicz w załączeniu przekazuję komunikat z dnia 30 października 2017 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy w związku z występującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z prosbą o poinformowanie (np. poprzez Soltysów, tablice ogłoszeń lub w innej zwyczajowo przyjętej formie) mieszkańców Państwa Gminy o konieczności wypełniania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy-Prawo budowlane).

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach oblektów poddanych działaniu sił natury W związku z występującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przypominam, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnetrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, wwyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane). Do czynników zewnętrznych należą m. in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie. Kontrole mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Jednakże w art. 62 ust. 4 i 5 ustawy - Prawo budowlane zostały wskazane wyjątki w zakresie kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, urządzeń chłodniczych - które w pewnych przypadkach mogą być kontrolowane również przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych i gazowych - oraz przewodów kominowych, które w pewnych przypadkach mogą być kontrolowane także przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w zemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kontroli sporządza z niej protokół. Jeśli podczas kontroli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub istnieje konieczność uzupełnienia braków, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, protokół powinien zawierać informację, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach) są obowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia lub uzupełnić braki. Kopię protokołu osoba dokonująca kontroli ma obowiązek niezwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane). Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy). Natomiast właściwy organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu, niezwłocznie przeprowadza kontrolę obiektu budowlanego w celu sprawdzenia, czy wskazane w protokole uszkodzenia lub braki zostały usunięte. Przypominam także, że niezastosowanie się do obowiązków wynikających z przepisów art. 70 ust. 1 1 2 obłożone jest sankcją karną. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy mgr inz. Barbara Rejca

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 2053

Powrót