Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Herb Gmina Świebodzice z rozmazanym tlem

Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne

Opublikowano: 05-06-2019
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne za rok rok szkolny 2018/2019.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XI/283/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Świebodzice.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Świebodzice zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

Zgodnie z regulaminem do stypendium uprawnieni są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Świebodzice.

Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym przez Burmistrza Miasta uczniom którzy:

 1. a) osiągnęli wysokie wyniki w nauce, po ukończeniu roku szkolnego,
 2. b) byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji, Kuratora Oświaty przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen,
 3. c) osiągnęli wybitne osiągnięcia sportowe- są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

d)uzyskali wybitne osiągnięcia artystyczne-zdobycie minimum III miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

 1. e) za autorstwo wydarzeń artystycznych ( np. wystawy, koncerty )

Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi po ukończeniu klasy IV-VI szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 300 zł

Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest uczniowi po ukończeniu klasy VII-VIII szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 400 zł.

Stypendium szkolne za wyniki w nauce po ukończeniu klasy III gimnazjum przyznawane jest uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,4- do wysokości 400 zł.

Stypendium szkolne za wyniki w nauce po ukończeniu klas I-V szkoły ponadpodstawowej przyznawane jest uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,2 – do wysokości 400 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, będącymi finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania przyznawane jest do wysokości 350 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkól ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli wybitne osiągnięcia sportowe- są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez Polski Związek Sportowy lub Szkolny Związek Sportowy oraz którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, przyznawane jest do wysokości 350 zł.

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli wybitne osiągnięcia artystyczne- są zdobywcami minimum III miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania przyznawane jest do wysokości 350 zł.

UWAGA!

 1. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.
 2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne może wystąpić:
 • rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły.
 1. Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 16, w godz. od 7:30 do 15:30.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte osiągnięcia, które winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 5. Wnioski za rok szkolny 2018/2019 rozpatrzone zostaną w terminie do 30 września 2019 r.
 6. Lista osób, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
 7. Wzór wniosku do pobrania:

Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 16 tel. 74 6669512.

 


Ikona pdfWniosek o przyznanie stypendium uczniom za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [134.27 KB]


 

 

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 5295

Powrót