Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Aktualności

Zdjęcie z Sesji Rady Miejskiej

XXI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Opublikowano: 03-01-2020
W poniedziałek, 30 grudnia, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej, która rozpoczęła się o godz. 15:30, a zakończyła się o godz. 22:26.
Na początku posiedzenia zostały złożone wnioski o zmianę porządku obrad:
 1. radny Adam Pofelski złożył wniosek o zmianę kolejności projektów uchwał. Powiedział, że w pierwszej kolejności powinniśmy dać możliwość przedstawienia projektów uchwał burmistrzowi miasta i pracownikom Urzędu. Wniosek po krótkiej dyskusji został jednogłośnie przyjęty.
 1. przewodnicząca Halina Mądra złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej. Radny Patryk Biały złożył pismo z prośbą o powołanie go do komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wniosek został przyjęty. (Punkt 26)

Następnie zostały przedstawione informacje z działań między sesjami przewodniczącej Haliny Mądrej i burmistrza miasta Pawła Ozgi. Burmistrz w swym sprawozdaniu wymieniał uroczystości i wydarzenia, w których uczestniczył oraz inwestycje, jakie zostały ukończone w Gminie w ostatnim czasie.

W dalszej części sesji radni obradowali nad projektami uchwał w sprawie (według nowej kolejności):

 1. zmian budżetu gminy na 2019 r.,
   
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2019-2025,
   
 3. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
   
 4. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 wraz z autopoprawkami uwzględniającymi wnioski Radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 5. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Świebodzice, na rok szkolny 2019/2020,
   
 6. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Świebodzicach,
   
 7. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świebodzice,
   
 8. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku i wsparcia „Klub Senior+” w Świebodzicach,
   
 9. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny 2020-2022 dla Gminy Świebodzice,
   
 10. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020, Dyskusji poddano punkt 9 i 10 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny 2020-2022 dla Gminy Świebodzice oraz uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020 – ostatecznie drugi z tych projektów uchwał został zdjęty z porządku obrad.
 1. przystąpienie do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020,
   
 2. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
   
 3. powołania Komisji Skrutacyjnej, w glosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego komisji Bogdana Kożuchowicza i trzech członków Krystiana Wołoszyna, Grażynę Bieniadę i Patryka Białego.
 1. odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 2. wyboru wiceprzewodniczącego rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 3. odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 4. wyboru wiceprzewodniczącego rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 5. odwołania przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 6. wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 7. odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 8. wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Świebodzicach,
   
 9. odwołania przewodniczącej komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej,
   
 10. zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 14 grudnia 208 r. w sprawie powołania komisji Stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach i określenia ich składu osobowego,
   
 11. wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury i Sportu,
   
 12. wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
   
 13. zmiany składu osobowego Komisji Handlu, Usług, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dodać należy, że radni zdecydowali o niejawności głosowania uchwał będących w porządku obrad od punktu 18 do punktu 26.

Sesja zakończyła się zmianami personalnymi w prezydium i składach komisji. Nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali radni: Aneta Dobosz i Tomasz Czekaj.

Autor: Wydział PK

Liczba wyświetleń: 2146

Powrót