Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY POWIĘKSZ ZMNIEJSZ KONTRAST bip
E-Urząd
Miasto i Gmina
Inwestycje
Turystyka
Zapytaj Burmistrza
Zapytaj Burmistrza
Dokumenty
Ważne Dokumenty
Komunikacja miejska
Komunikacja Miejska
Kultura i oświata
Dokumenty
Organizacje pozarządowe
Film promocyjny
TV Internetowa, Film promocyjny
Fotogaleria
Fotogaleria
fundusze unijne
Fundusze Unijne i Krajowe
Aglomeracja
Aglomeracja Wałbrzyska
Teczka
Firmy i instytucje
Archiwum
Strona ARCHIWALNA

Aktualności oświatowe

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE DLA UCZNIÓW POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że uległy zmianie zasady przyznawania uczniom stypendiów na koniec roku szkolnego. Utraciła moc Uchwała Nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świebodzice.

Nowe zasady w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice określa Uchwała Nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów pobierających naukę w szkołach na ternie Gminy Świebodzice zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

Regulamin, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [375.30 KB]

UWAGA!

 1.  Wnioski o stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 1 do 15 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Żeromskiego 27 , I piętro, pokój nr 10, w godz. od 7:30 do 15:30.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte osiągnięcia, które winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wzór wniosku do pobrania:

   

  Wniosek o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [205.93 KB]

 

Informacji i wyjaśnień w sprawie stypendium udziela pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 pok. nr 10 tel. 74 6669512.

 


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni  Państwo!

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że dnia 18 maja 2020 r.  radni Rady Miejskiej w Świebodzicach podjęli  n/w  uchwały w sprawie:

 

 1. przejęcia  od  Powiatu Świdnickiego prowadzenia   Branżowej Szkoły  I stopnia,
 2. utworzenia i prowadzenia   Branżowej II stopnia w Świebodzicach,
 3. utworzenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice  Technikum,
 4. utworzeniu Zespołu Szkół w Świebodzicach .

Podjęcie uchwały umożliwiło Burmistrzowi  Miasta  podjęcie dalszych działań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem szkół od 1 września 2020 r., uczniom natomiast  na kontynuację kształcenia  na terenie Gminy Świebodzice  bez dojeżdżania do innych miejscowości.

Ponadto informuję, że   Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Jeżeli Państwa dziecko zdecydowało  się na wybór naszej szkoły, wyjaśniamy jak w obecnej sytuacji będzie przeprowadzony nabór.                                                    

Zespół Szkół w Świebodzicach w okresie  od 15 czerwca 2020 r. do  10 lipca 2020 r. prowadzi  postępowanie rekrutacyjne  do  Szkoły Branżowej Szkoły I stopnia, więcej...

 


 

 

MIASTO ŚWIEBODZICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIELKANOCNYM
"NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNEGO STOŁU"

PLIK DO POBRANIA:

Regulamin konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [132.36 KB]

 

 


 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

Art. 131 ust.1-4 oraz art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Nr 418/2020 r. Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 27stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice na rok szkolny 2020/2021.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ..., plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [11.59 KB]

 


"Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta"  

            Szanowni Mieszkańcy, poniżej przekazujemy informację w imieniu organizatora ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" – Centrum Rozwoju Lokalnego:

„Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.

Zależy nam na tym, by film "Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta" dotarł do jak największego grona odbiorców. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie linku do filmiku na stronie internetowej Państwa gminy. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzA

Wydział ES

 


NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA, NOWE PROJEKTY DLA ŚWIEBODZICKICH SZKÓŁ

 1. ERASMUS + „RYTMY DLA EUROPY” - jest o program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży w latach 2014-2020. Projekt ten w Gminie Świebodzice realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 od roku 2018 i ma trwać przez trzy lata. W I półroczu 2019 r. nauczyciele wraz z uczniami - uczestnikami biorącymi udział w projekcie brali udział w spotkaniach w Finlandii oraz Bułgarii. Ponadto to od 6 do 12 października uczniowie z czterech zaprzyjaźnionych szkół z terenu Niemiec, Francji, Bułgarii i zagoszczą w Świebodzicach.
   
 2. Projekt „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK” ma na celu zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Został opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy i spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej. Do programu przystąpiły cztery szkoły podstawowe. Uroczysta inauguracja programu odbyła się 23 września 2019 r.
   
 3. Projekt „UMIEM PŁYWAĆ” realizowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Przedmiotem projektu „Umiem pływać” jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Udział w nim biorą dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt obejmuje organizację nauki pływania.
   
 4. Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” to działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela. W Gminie Świebodzice udział w programie wzięła Szkoła Podstawowa Integracyjna.
   
 5. Projekt „EDUKACJA WARTA ZACHODU” realizowany jest przez Gminę Świebodzice w Szkole Podstawowej nr 2. Celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych.
   
 6. W ramach zapewnienia wszystkim uczniom dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji powstał program OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA (OSE). Sieć ta ma zapewnić szkołom dostęp do szybkiego internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci. Wszystkie placówki z terenu Gminy Świebodzice przystąpiły do Rządowego programu bezpłatnego dostępu do internetu. Dostarczone przez Operatora OSE usługi z pewnością przyczynią się do zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

 


 

ŚRODKI Z PROGRAMU „MALUCH+” I NIE TYLKO DLA GMINY ŚWIEBODZICE

Program „MALUCH+” zakłada dofinansowanie na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. O wsparcie z tego programu mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Świebodzice wystąpiła o dofinansowanie dla Żłobka Miejskiego nr 2.

W ramach programu (modułu 2) otrzymała dotację w wysokości 39.600,00 zł na bieżące wydatki już funkcjonującej grupy żłobkowej oraz kwotę 138.000,00 zł na wyposażenie i montaż placu zabaw, dostosowanie sali do potrzeb dzieci oraz na bieżące funkcjonowanie (moduł 1 a i 1b).

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu ”Aktywna tablica” kwotę 14.000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 


 

Centrum Usług Wspólnych

Burmistrz Miasta informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. utworzone zostało Centrum Usług Wspólnych, które prowadzić będzie obsługę finansowo-ksiegową polegająca na prowadzeniu spraw płacowych pracowników, rachunkowości i sprawozdawczości, dla jednostek obsługiwanych tj. publicznych szkół , przedszkoli i żłobków.

Centrum Usług Wspólnych nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną Gminy Świebodzice, organizacyjnie podlegać będzie Wydziałowi Edukacji Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Dane adresowe:
Centrum Usług Wspólnych
58 – 160 Świebodzice
ul. Żeromskiego 27
tel. 74 6669970
Główna Księgowa – Urszula Lasek

 


 

Powrót