Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. (Dz. U. 2018, poz. 603 z późn. zm.). Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy.

W celu sprawdzenia zgodności danych, burmistrz miasta może żądać dodatkowych dokumentów . Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.

Burmistrz   Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami.

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Miasta odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1)  wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;

2)  dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za   pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;  
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • uzyskania przez Burmistrza Miasta informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną, 
 • uzyskania przez Burmistrza Miasta informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.
Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:

 • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych   (Komendanta Państwowej Straży Pożarnej),
 • w przypadku żłobków     - decyzję potwierdzającą spełnianie wymagań sanitarno-             epidemiologicznych
 • lub w przypadku klubów dziecięcych – pozytywną opinią burmistrza, określającą w             szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.
 • zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Do wniosku dołącza się:

oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów po uwierzytelnieniu ich .

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej przy użyciu 
1) profilu zaufanego poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
2) podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) wysłanych na adres elektronicznej skrzynki podawczej na właściwym formularzu (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Opłaty

Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 1000,00 zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach:


Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.

Wniosek o wpis do rejestru zawiera oświadczenie o dokonaniu opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018, poz. 603 z późn. zm.).

Inne informacje

Szczegółowych informacji na temat Rejestru żłobków i klubów dziecięcych udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świebodzice sekretariat tel. 74- 666- 95-17 lub 74 666-95-11.

Powrót