Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Zakładanie szkół i placówek publicznych

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobą prawną lub osobę fizyczną (Dz.U Nr 46, poz. 438)

Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu.
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek, o którym mowa wyżej, powinien zawierać:

 • oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby:
  - w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania;
  - w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej,

 • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:

 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
  -  w przypadku szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę,

 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,

 • projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej,

 • projekt statutu szkoły lub placówki publicznej,

 • opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się szkoła lub placówka i najbliższym jego otoczeniu,

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach,

 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek

 • pozytywna opinia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności:

 1. nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania,

 2. organ prowadzący szkołę lub placówkę,

 3. organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje,

 4. organizację szkoły lub placówki,

 5. zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,

 6. zasady rekrutacji uczniów,

 7. prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.

Kurator oświaty może uchylić statut szkoły lub placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem. Organowi, który nadał lub uchwalił statut, od decyzji kuratora oświaty przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski
Rynek 1, 58-160 Świebodzice

 

Powrót