Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Świebodzice , pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Świebodzice , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1. W przypadku nauki zawodu przy okresie wynoszącym 36 miesięcy – do 8081 zł ( jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
 2. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy do 254 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia)
 3. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do 10 000 zł

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świebodzice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwaga

Od 01.06.2017 r. pracodawca po zapoznaniu się z treścią decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksy Postępowania Administracyjnego może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Burmistrz Miasta Świebodzice). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Świebodzicach, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych , ul. Żeromskiego 27, pok. nr 10

Wymagane dokumenty

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

- Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem

 • kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie(oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany pracownik realizował przygotowane u kilku pracodawców,
 • kopię umowy o pracę i kopie świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
 • kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o poniesionych kosztach,
 • kopię zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę dokumenty/informacje niezbędnych do ich wyjaśnienia.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 


 

 PLIKI DO POBRANIA:

logo pdfINFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [51.57 KB]

Ikona docINFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [11.81 KB]

logo pdf WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [64.49 KB]

logo pdfFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [481.51 KB]

logo pdfOŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [35.20 KB]

logo pdfOŚWIADCZENIE O KOSZTACH PONIESIONYCH NA KSZTAŁCENIE UCZNIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [31.42 KB]

logo pdfOŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIE PRAWA DO ODWOŁANIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [81.00 KB]

logo pdfZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [36.57 KB]

  

Powrót