Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Infrastruktura społeczna - AKTUALNOŚCI

Tablica informacyjna opis poniżej

Gmina Świebodzice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej" 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez przebudowę budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach, w wyniku której powstanie przestrzeń służąca działalności Klubu Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

Dofinansowanie projektu z UE: 742 227,00 PLN 

 

Logotypy dofinansowania

W dniu 23.04.2019 r. przedstawiciele Gminy Świebodzice podpisali, w siedzibie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, umowę o dofinansowanie proejkktu pn. "Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, osi priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW.

Główny cel projektu stanowi zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacja usług poprzez przebudowę budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach, w wyniku której powstanie przestrzeń służąca działalności Klubu Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Celem projektu będzie powstanie Klubu Integracji Społecznej, w którym prowadzona będzie działalność służąca osobom najbardziej potrzebującym w zakresie m. in. szkoleń, grup wsparcia, informacji zawodowej, pomocy psychologicznej oraz prawnej, a także nieodpłatnego dostępu do komputera, internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy.

Całkowita wartość projektu: 1 052 185,00 PLN
Dofinansowanie: 742 227,00 PLN

 


Ogłoszenie opis poniżej obrazkaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 15 grudnia 2017 r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na projekty:
 
  1. inwestycje w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, placówkach wsparcia dziennego, placówkach reintegracyjnych (CIS, ZAZ, KIS, WTZ), instytucjach związanych ze wsparciem pieczy zastępczej: rodzinnej oraz instytucjonalnej – (Działanie 6.1.A konkurs dla Aglomeracji Wałbrzyskiej);
  2. tworzenie miejsc w nowo otwieranych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz tworzenie miejsc pobytu okresowego (w zastępstwie za opiekunów faktycznych) lub stałego w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych – (Działanie 9.2.C konkurs horyzontalny - obszar Dolnego Śląska);
 
Przedstawione zostaną informacje dotyczące przeprowadzenia naborów wniosków oraz omówienie dokumentacji konkursowej:
 
Działanie 6.1.4.A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług - ogłoszenie konkursu 1 grudnia 2017r. / rozpoczęcie naboru 15 stycznia 2018r.
 
Działanie 9.2.C Mieszkania chronione i wspomagane – ogłoszenie konkursu 14 grudnia 2017r., / rozpoczęcie naboru 29 stycznia 2018r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej w/w konkursów przedstawią pracownicy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 
Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach w/w konkursów tj. 
 
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne j.s.t.; 
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
  • domy pomocy społecznej; podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy; ośrodki wsparcia; placówki wsparcia dziennego;
  • podmioty zajmujące się całodobową / dzienną opieką osób starszych / przewlekle chorych / niepełnosprawnych;
  • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
  • organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 

 

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Wałbrzychu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”, I piętro, w godzinach 10:00-13.00. Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji. Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału! 

Powrót