Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

KONKURSY, GRANTY, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Herb miasta na rozmytym szarym tle

Dofinansowanie w ramach dotacji pozakonkursowych Fundacji PZU

Opublikowano: 01-05-2020
Przez cały rok można ubiegać się o środki w ramach dotacji pozakonkursowych przyznawanych przez Fundację PZU. W ramach dofinansowania wspierane są przedsięwzięcia, zgodne z celami statutowymi fundacji w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działań na rzecz mniejszości narodowych,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.
O dotację mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające wniosek w imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną. Czas trwania projektów dofinansowywanych przez Fundację PZU wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Organizacja może ubiegać się o dotację pozakonkursową w dowolnej wysokości, jednak wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji. Nabór wniosków trwa cały rok, a ich rozpatrzenie następuje w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia ich złożenia. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje.

Ikona pdfREGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI POZAKONKURSOWYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.01 KB]

Ikona docxREGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI POZAKONKURSOWYCH, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [992.83 KB]

 

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

Liczba wyświetleń: 1143

Powrót