Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

UCHWAŁA NR LXXXIV/443/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Czekaj

Roczny Program Wspołpracy na rok 2024.pdf