Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

UCHWAŁA NR XXXIV/229/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Roczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Czekaj

Ikona pdfRoczny Program Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [250.14 KB]

Ikona pdfSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [530.74 KB]

Powrót