Dzisiaj jest: r. Imieniny:

MAPA STRONY PRZEJDŹ DO TREŚCI bip
klawiatura i myszka
E-Urząd
Zdjęcie urzędu
Miasto i Gmina
Zdjęcie z lotu ptaka na tereny inwestycyjne
Inwestycje
Zdjęcie murów
Turystyka

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 1428/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

 

Na podstawie Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450) oraz Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:


§ 1.

Przeprowadzić konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450), które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Świebodzice.

§ 3.

Czas trwania konsultacji ustala się na okres od 15 do 29 października 2018 r.

§ 4.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.swiebodzice.pl w dziale "Współpraca z NGO", na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.swiebodzice.pl oraz będzie dostępny, od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 27, pok. nr 9, 10.

§ 5.

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w terminie podanym w §3, w formie:
1) listownej na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z dopiskiem "Konsultacje - Program Współpracy 2019";
2) eletkronicznie na adres e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

 

PLIK DO POBRANIA:


logo pdfKonsultacje Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [429.80 KB]

Ikona docKonsultacje Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [121.50 KB]

 


 

 

 

 

 

Powrót